Tin t?c và s? ki?n
S?P KHAI GI?NG

7 Thói Quen Hi?u Qu?

14/11/2020 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng?

16/10/2020 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

L?nh ??o T?m Vóc

18/09/2020 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

7 Thói Quen Hi?u Qu?

26/09/2020 Hà N?i

KHO H?C LI?U Resources

Khám phá kho h?c li?u phong phú bao g?m: ngu?n th?ng tin h?u ích v? các gi?i pháp ?ào t?o, các bài vi?t sau s?c, các
nghiên c?u c?ng phu c?a FranklinCovey trên toàn c?u, c?ng nh? các tin t?c và s? ki?n c?a FranklinCovey t?i Vi?t Nam.

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777