金沙js3777| 首页

Liên h?

T?i hóa ??n ?i?n t?

Liên h?

?? liên h? v?i FranklinCovey Vi?t Nam, Quy v? vui lòng chia s? th?ng tin d??i ?ay:

(*) Th?ng tin b?t bu?c

Danh x?ng (*):
 Security code

 

T?i hóa ??n ?i?n t?

V? FranklinCovey

FranklinCovey là t? ch?c hàng ??u th? gi?i trong vi?c giúp các ??i tác tr? nên t?m vóc và phát tri?n b?n v?ng. Ho?t ??ng c?a chúng t?i t?p trung vào 6 l?nh v?c, c?ng chính là 6 thành t? c?t y?u ?? t?o nên m?t t? ch?c t?m vóc, bao g?m: L?nh ??o T?m vóc, ??i ng? Hi?u qu?, Th??ng hi?u Uy tín, Bán hàng V??t tr?i, Th?c thi Xu?t s?c và V?n hóa Thành c?ng.

V?i s? m?nh “Chúng t?i mang ??n t?m vóc m?i cho cá nhan và t? ch?c ? m?i n?i / We Enable Greatness in People and Organizations Everywhere”, FranklinCovey hi?n ?ang ho?t ??ng t?i h?n 160 qu?c gia và vùng l?nh th? trên toàn c?u. FranklinCovey ?? và ?ang tham gia phát tri?n l?nh ??o và ki?n t?o t?m vóc cho h?n 90% t?p ?oàn thu?c “Fortune 100” (Top 100 T?p ?oàn l?n nh?t th? gi?i theo bình ch?n c?a T?p chí Fortune). Ngoài ra, FranklinCovey c?ng tri?n khai ?ào t?o cho r?t nhi?u c? quan chính ph? và các ??nh ch? giáo d?c c?a nhi?u n??c trên kh?p th? gi?i.

KHO H?C LI?U Resources

Khám phá kho h?c li?u phong phú bao g?m: ngu?n th?ng tin h?u ích v? các gi?i pháp ?ào t?o, các bài vi?t sau s?c, các
nghiên c?u c?ng phu c?a FranklinCovey trên toàn c?u, c?ng nh? các tin t?c và s? ki?n c?a FranklinCovey t?i Vi?t Nam.

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777