金沙js3777| 首页

Làm vi?c v?i chúng t?i

Làm vi?c v?i FranklinCovey

TH?NG BáO TUY?N D?NG

FranklinCovey là m?t t? ch?c toàn c?u chuyên sau v? phát tri?n l?nh ??o, nang cao hi?u qu? và ki?n t?o v?n hóa, hi?n ?ang ho?t ??ng t?i h?n 160 qu?c gia. K? t? n?m 2014, FranklinCovey Vi?t Nam chính th?c b?t ??u ho?t ??ng.

?? m? r?ng ho?t ??ng, FranklinCovey Vi?t Nam ?ang tìm ki?m và tuy?n d?ng các nhan s? phù h?p cho các v? trí sau ?ay:

M? t? c?ng vi?c:

 • Th?u hi?u c?ng n?ng, t?m vóc, c?ng nh? các ?i?m ??c s?c c?a các s?n ph?m/ch??ng trình/gi?i pháp c?a FranklinCovey;
 • T? v?n các gi?i pháp ?ào t?o và phát tri?n c?a FranklinCovey dành riêng cho doanh nghi?p (In-house Training), phù h?p v?i k? ho?ch h?c t?p và phát tri?n riêng c?a t?ng Doanh nghi?p;
 • Cùng v?i Nhóm T? v?n ?ào t?o & Phát tri?n c?a mình ch?u trách nhi?m v? k?t qu? và các v?n ?? liên quan ??n doanh s? ??i v?i nh?ng s?n ph?m/ ch??ng trình mà nhóm ???c phan c?ng ph? trách th?ng qua vi?c tr?c ti?p th?c thi k? ho?ch chiêu sinh b?ng ho?t ??ng giao d?ch th? t?, ?i?n tho?i, email và/ ho?c g?p g? tr?c ti?p…
 • Phát tri?n m?i quan h? g?n k?t lau dài và ch?m sóc chu ?áo các khách hàng/ doanh nghi?p ??, ?ang và s? giao d?ch h?p tác.

Yêu c?u d? tuy?n:

 • Thích ngh? sales, ho?c mong mu?n ???c làm c?ng vi?c liên quan nhi?u ??n giao ti?p, giao d?ch, k?t n?i v?i con ng??i, ??i tác, khách hàng;
 • T?t nghi?p ??i h?c, có kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh; Ngo?i hình và tác phong chuyên nghi?p;
 • N?ng ??ng, trách nhi?m; Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p l?n làm vi?c ??i nhóm trong m?i tr??ng chuyên nghi?p, áp l?c c?ng vi?c cao;
 • Kinh nghi?m ít nh?t 2 n?m v? l?nh v?c kinh doanh/sales v? t? v?n d?ch v? là m?t l?i th? khi d? tuy?n.
 • N?i làm vi?c: TP.HCM (toàn th?i gian)

G?i h? s? ?ng tuy?n

M? t? c?ng vi?c:

 • Ngoài các v? trí th?ng báo tuy?n d?ng nói trên, FranklinCovey lu?n s?n sàng chào ?ón các ?ng viên có ly t??ng, hoài b?o, tam huy?t v?i l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o.
 • Các ?ng viên thu?c b?t c? l?nh v?c nào, chuyên m?n nào, c?p b?c nào, n?u mong mu?n phát tri?n ngh? nghi?p và s? nghi?p lau dài cùng FranklinCovey, ??ng ng?n ng?i, h?y ch? ??ng ?ng tuy?n!

G?i h? s? ?ng tuy?n

QUY?N L?I ???C H??NG

 • H??ng l??ng và thu nh?p x?ng ?áng v?i c?ng s?c ?óng góp và c?nh tranh v?i th? tr??ng lao ??ng. Thu nh?p ? PACE & FranklinCovey ???c xác ??nh d?a trên 2 tiêu chí là Hi?u qu? c?ng vi?c và Thái ?? làm vi?c, KH?NG d?a trên b?ng c?p, kinh nghi?m, tu?i tác, tham niên, n?ng l?c hay ch?c danh.
 • H??ng ??y ?? các ch? ?? b?o hi?m hàng n?m theo quy ??nh c?a nhà n??c, bao g?m: BHXH, BHYT, BHTN. Các b?o hi?m này ???c ?óng d?a trên m?c l??ng th?c t?. Ngoài 3 b?o hi?m theo quy ??nh nói trên, hàng n?m, t?t c? nhan viên PACE & FranklinCovey s? ???c t?ng thêm 3 chính sách ch?m lo s?c kh?e, bao g?m: B?o hi?m s?c kh?e toàn di?n, B?o hi?m tai n?n và Khám s?c kh?e t?ng quát ??nh k?.
 • H??ng các quy?n l?i ??c bi?t v? ??i s?ng tinh th?n và ch?m sóc s?c kh?e hàng tháng nh?: ???c tài tr? chi phí mua sách, th??ng th?c ngh? thu?t, ch?i th? thao…; cùng các ch? ?? phúc l?i hàng n?m theo chính sách c?a PACE & FranklinCovey nh?: Tham quan, ngh? d??ng hàng n?m, ngh? phép, ngh? l? t?t, l??ng & th??ng tháng 13, th??ng hoàn thành xu?t s?c…
 • Có c? h?i làm vi?c trong m?i tr??ng n?ng ??ng, chuyên nghi?p và than thi?n; ???c ?ào t?o bài b?n v? n?ng l?c qu?n tr?, n?ng l?c chuyên m?n nghi?p v? và các k? n?ng phát tri?n ngh? nghi?p; ???c t? do sáng t?o, th? hi?n quan ?i?m, bày t? chính ki?n và phát tri?n b?n than theo ph??ng cham “M?i nhan viên, m?i v? trí c?ng vi?c ??u ??c bi?t và quan tr?ng”.
 • Có nhi?u c? h?i th?ng ti?n, nhi?u c? h?i phát tri?n ngh? nghi?p, c?ng nh? ???c làm vi?c v?i nhi?u ??i tác l?n, uy tín trên ph?m vi toàn c?u, ??c bi?t là các t?p ?oàn ?ào t?o l?n nh?t th? gi?i mà PACE & FranklinCovey ?ang là ??i tác ??c quy?n t?i Vi?t Nam.

L?U Y D? TUY?N

Nh?ng h? s? phù h?p s? ???c Phòng Nhan s? m?i ph?ng v?n trong vòng 02 tu?n làm vi?c (k? t? ngày g?i th?ng tin d? tuy?n). Chúng t?i xin phép KH?NG ph?n h?i ??i v?i nh?ng h? s? ch?a phù h?p v?i nhu c?u.


G?I H? S? ?NG TUY?N

PACE has received your information. We will respond as soon as possible.
Danh x?ng (*):
Upload:
 Security code

 

V? FranklinCovey

FranklinCovey là t? ch?c hàng ??u th? gi?i trong vi?c giúp các ??i tác tr? nên t?m vóc và phát tri?n b?n v?ng. Ho?t ??ng c?a chúng t?i t?p trung vào 6 l?nh v?c, c?ng chính là 6 thành t? c?t y?u ?? t?o nên m?t t? ch?c t?m vóc, bao g?m: L?nh ??o T?m vóc, ??i ng? Hi?u qu?, Th??ng hi?u Uy tín, Bán hàng V??t tr?i, Th?c thi Xu?t s?c và V?n hóa Thành c?ng.

V?i s? m?nh “Chúng t?i mang ??n t?m vóc m?i cho cá nhan và t? ch?c ? m?i n?i / We Enable Greatness in People and Organizations Everywhere”, FranklinCovey hi?n ?ang ho?t ??ng t?i h?n 160 qu?c gia và vùng l?nh th? trên toàn c?u. FranklinCovey ?? và ?ang tham gia phát tri?n l?nh ??o và ki?n t?o t?m vóc cho h?n 90% t?p ?oàn thu?c “Fortune 100” (Top 100 T?p ?oàn l?n nh?t th? gi?i theo bình ch?n c?a T?p chí Fortune). Ngoài ra, FranklinCovey c?ng tri?n khai ?ào t?o cho r?t nhi?u c? quan chính ph? và các ??nh ch? giáo d?c c?a nhi?u n??c trên kh?p th? gi?i.

Tin t?c và s? ki?n

Bí QUY?T GIúP NHà QU?N LY KI?N T?O ??I NG? NH?N VIêN NHI?T HUY?T

Nhà l?nh ??o có k? n?ng qu?n ly hi?u qu? s? t?o ra nh?ng nhan viên vui v? và nhi?t huy?t. Các c?p qu?n ly ph?i làm th? nào ?? nhan viên c?a mình lu?n c?m th?y hào h?ng v?i doanh nghi?p, th??ng hi?u và s?n ph?m h? ?ang làm vi?c, t? ?ó liên t?c t?o ra nh?ng thành c?ng trong m?i d? án?

KHO H?C LI?U Resources

Khám phá kho h?c li?u phong phú bao g?m: ngu?n th?ng tin h?u ích v? các gi?i pháp ?ào t?o, các bài vi?t sau s?c, các
nghiên c?u c?ng phu c?a FranklinCovey trên toàn c?u, c?ng nh? các tin t?c và s? ki?n c?a FranklinCovey t?i Vi?t Nam.

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777