Hình th?c ?ào t?o

?ào t?o chiêu sinh / Public Workshop

Các khóa ?ào t?o ???c chiêu sinh theo l?ch trình c? ??nh và h?c t?i ??a ?i?m do FranklinCovey b? trí. 
Các khóa ?ào t?o dành cho các cá nhan ho?c nhóm cá nhan ??n t? nhi?u doanh nghi?p khác nhau.
 

?ào t?o n?i b? / In-house Workshop

 “Standard Program”: ?ào t?o riêng cho t?ng doanh nghi?p theo ch??ng trình chu?n c?a FranklinCovey. 
 “Customized Program”: ?ào t?o riêng cho doanh nghi?p v?i ch??ng trình ???c ?i?u ch?nh theo ??c thù.

?ào t?o chuy?n giao / Client Certification

 V?i m? hình h?p tác này, FranklinCovey ?ào t?o “gi?ng viên n?i b?” c?a doanh nghi?p, sau ?ó s? chuy?n giao “c?ng ngh? ?ào t?o” và “ch??ng trình ?ào t?o” cho doanh nghi?p ?? t? ch? ??ng ?ào t?o ??i ng? c?a mình.

?ào t?o tr?c tuy?n / Online Learning

?ào t?o tr?c tuy?n giúp ng??i h?c d? dàng tham gia các khóa h?c c?a FranklinCovey m?i lúc, m?i n?i. 
Các ch??ng trình tr?c tuy?n ???c tri?n khai b?ng ng?n ng? b?n ??a, v?i ch?t l??ng toàn c?u.

?ào t?o tích h?p / Blended Learning

M? hình này tích h?p hình th?c ?ào t?o tr?c ti?p (classroom), ?ào t?o tr?c tuy?n (online), khai v?n (coaching)... 
B? sung các ho?t ??ng tr??c và sau ?ào t?o ?? c?ng c? hi?u qu? và ??m b?o ch?t l??ng h?c t?p.

KHO H?C LI?U Resources

Khám phá kho h?c li?u phong phú bao g?m: ngu?n th?ng tin h?u ích v? các gi?i pháp ?ào t?o, các bài vi?t sau s?c, các
nghiên c?u c?ng phu c?a FranklinCovey trên toàn c?u, c?ng nh? các tin t?c và s? ki?n c?a FranklinCovey t?i Vi?t Nam.

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777