金沙js3777| 首页

G?i yêu c?u ?ào t?o

G?i yêu c?u ?ào t?o

FranklinCovey là t? ch?c hàng ??u th? gi?i trong vi?c giúp các ??i tác tr? nên t?m vóc và phát tri?n b?n v?ng. Chúng t?i hi?u r?ng m?i t? ch?c/??n v? ??u có nh?ng ??c thù riêng, do ?ó s? có nh?ng yêu c?u riêng nh?m ?áp ?ng t?ng nhu c?u ?ào t?o c? th?. Chúng t?i s? thi?t k? các gi?i pháp chuyên bi?t nh?m mang l?i hi?u qu? t?i ?u cho ??i tác c?a mình. 

Vui lòng cho chúng t?i bi?t yêu c?u ?ào t?o c?a b?n theo m?u d??i ?ay, FranklinCovey s? ti?p nh?n yêu c?u và t? v?n các gi?i pháp phù h?p nh?t cho quy doanh nghi?p.
(*) Th?ng tin b?t bu?c

Th?ng tin c?ng ty

Th?ng tin ng??i liên h?
Danh x?ng (*):

Th?ng tin v? khóa h?c mà doanh nghi?p yêu c?u

 Security code

S?P KHAI GI?NG

L?nh ??o V?i T?c ?? Ni?m Tin

16/04/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng?

21/05/2021 Hà N?i
S?P KHAI GI?NG

7 Thói Quen Hi?u Qu?

18/06/2021 Hà N?i
S?P KHAI GI?NG

L?nh ??o T?m Vóc

14/05/2021 Hà N?i
S?P KHAI GI?NG

7 Thói Quen Hi?u Qu?

09/04/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng?

29/01/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

5 L?a Ch?n ?? Có N?ng Su?t V??t Tr?i

22/01/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

L?nh ??o T?m Vóc

05/12/2020 TP.HCM

KHO H?C LI?U Resources

Khám phá kho h?c li?u phong phú bao g?m: ngu?n th?ng tin h?u ích v? các gi?i pháp ?ào t?o, các bài vi?t sau s?c, các
nghiên c?u c?ng phu c?a FranklinCovey trên toàn c?u, c?ng nh? các tin t?c và s? ki?n c?a FranklinCovey t?i Vi?t Nam.

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777