金沙js3777| 首页

Gi?i thi?u

Gi?i thi?u

FranklinCovey là t? ch?c hàng ??u th? gi?i trong vi?c giúp các ??i tác tr? nên t?m vóc và phát tri?n b?n v?ng. Ho?t ??ng c?a chúng t?i t?p trung vào 6 l?nh v?c, c?ng chính là 6 thành t? c?t y?u ?? t?o nên m?t t? ch?c t?m vóc, bao g?m: L?nh ??o T?m vóc, ??i ng? Hi?u qu?, Th??ng hi?u Uy tín, Bán hàng V??t tr?i, Th?c thi Xu?t s?c và V?n hóa Thành c?ng.

V?i s? m?nh “Chúng t?i mang ??n t?m vóc m?i cho cá nhan và t? ch?c ? m?i n?i / We Enable Greatness in People and Organizations Everywhere, FranklinCovey hi?n ?ang ho?t ??ng t?i h?n 160 qu?c gia và vùng l?nh th? trên toàn c?u. FranklinCovey ?? và ?ang tham gia phát tri?n l?nh ??o và ki?n t?o t?m vóc cho h?n 90% t?p ?oàn thu?c “Fortune 100” (Top 100 T?p ?oàn l?n nh?t th? gi?i theo bình ch?n c?a T?p chí Fortune). Ngoài ra, FranklinCovey c?ng tri?n khai ?ào t?o cho r?t nhi?u c? quan chính ph? và các ??nh ch? giáo d?c c?a nhi?u n??c trên kh?p th? gi?i.

Trong s? hàng tr?m ch??ng trình ?ào t?o ??ng c?p mà FranklinCovey ?ang tri?n khai, có nh?ng ch??ng trình danh ti?ng toàn c?u nh?: “L?nh ??o Ki?n t?o” (Proactive Leadership®); “4 Vai trò Tr?ng y?u c?a L?nh ??o” (The 4 Essential Roles of LeadershipTM); “7 Thói quen hi?u qu?” (The 7 Habits of Highly Effective People®); “L?nh ??o v?i T?c ?? c?a Ni?m tin” (Leading at the Speed of Trust®); “Ki?n t?o V?n hóa Thành c?ng” (Winning Culture Building®); “4 Nguyên t?c Th?c thi” (The 4 Disciplines of Execution®); “Giúp khách hàng thành c?ng” (Helping Clients Succeed®); "Ki?n t?o Khách hàng Trung thành" (Leading Customer Loyalty®); “5 L?a ch?n ?? có N?ng su?t v??t tr?i” (The 5 Choices® to Extraordinary Productivity)…Gi?i thi?u

FranklinCovey hi?n ?ang ho?t ??ng 
t?i h?n 160 qu?c gia


FranklinCovey Vietnam (m?t ??n v? thành viên c?a H?c vi?n Qu?n ly PACE) là ??i di?n ??c quy?n c?a FranklinCovey ?? tri?n khai các ch??ng trình ?ào t?o và các gi?i pháp t? v?n ??ng c?p th? gi?i c?a FranklinCovey t?i Vi?t Nam.

Ni?m tin c?a FranklinCovey

Ni?m tin c?a FranklinCovey

 • 1 Con ng??i v?n d? ??u có kh? n?ng, hoài b?o h??ng ??n s? v??t tr?i và có quy?n ???c l?a ch?n.
 • 2 N?ng l?c l?nh ??o là m?t s? l?a ch?n, ???c hình thành t? n?n t?ng c?t cách ? bên trong. Nh?ng nhà l?nh ??o t?m vóc lu?n có kh? n?ng quy t?, phát huy tài n?ng và truy?n c?m h?ng ?am mê cho c? ??i ng? nh?m h??ng ??n và ??t ???c m?c tiêu ?úng ??n.
 • 3 Các nguyên t?c v??t th?i gian và các giá tr? ph? quát là n?n t?ng cho hi?u qu? b?n v?ng.
 • 4 Thói quen hi?u qu? ch? có th? ???c hình thành khi có s? cam k?t trong vi?c s? d?ng nh?ng quy trình và c?ng c? tích h?p.
 • 5 Nh?ng k?t qu? v??t tr?i và b?n v?ng ?òi h?i ph?i có s? Can b?ng P/PC - Chú tr?ng vào vi?c ??t ???c k?t qu? và xay d?ng n?ng l?c.

Giá tr? c?a FranklinCovey

 • Cam k?t v?i các nguyên t?c

  1. Cam k?t v?i các nguyên t?c: Chúng t?i tran quy n?i dung ?ào t?o c?a mình, kh?ng ng?ng n? l?c tr? thành hình m?u c?a nh?ng nguyên t?c và ph??ng pháp th?c hành mà chúng t?i gi?ng d?y.

 • Hi?u qu? b?n v?ng cho khách hàng

  2. Hi?u qu? b?n v?ng cho khách hàng: Chúng t?i lu?n nghiêm túc th?c hi?n l?i h?a v?i khách hàng. Thành c?ng c?a chúng t?i ???c ghi nh?n d?a trên thành c?ng mà khách hàng có ???c.

 • T?n tr?ng con ng??i nh? m?t t?ng th?

  3. T?n tr?ng con ng??i nh? m?t t?ng th? (The Whole-Person paradigm): Chúng t?i t?n tr?ng l?n nhau và ??i x? v?i b?t k? ai mà chúng t?i làm vi?c cùng nh? nh?ng ng??i c?ng s? th?c th?.

 • T?ng tr??ng có l?i nhu?n

  4. T?ng tr??ng có l?i nhu?n: Chúng t?i xem kh? n?ng sinh l?i và t?c ?? t?ng tr??ng là ngu?n s?ng c?a t? ch?c; hai y?u t? này mang l?i s? t? do ?? chúng t?i hi?n th?c hóa s? m?nh và t?m nhìn c?a mình.

Ph??ng pháp c?a FranklinCovey

M? hình t? ch?c t?m vóc

 

Là m?t t? ch?c hàng ??u th? gi?i v? ?ào t?o và t? v?n doanh nghi?p, FranklinCovey ?? han h?nh ???c làm vi?c v?i hàng ngàn doanh nghi?p là nh?ng t? ch?c d?n ??u và lu?n n? l?c ?? ??t t?i s? t?m vóc. Chúng t?i ?? ?i sau phan tích ho?t ??ng v?n hành c?a h?n 500 t?p ?oàn trong s? ?ó, rà soát và t?ng h?p d? li?u t? h?n 225.000 ng??i tham gia kh?o sát, ??ng th?i làm vi?c và phan tích h?n 2.000 ??i d? án, nh?m th?u hi?u các nhan t? làm nên s? v??t tr?i c?ng nh? ?au là nh?ng thách th?c ng?n c?n doanh nghi?p ??t ???c ?i?u ?ó, và ?au là nh?ng ?i?u ki?n c?n thi?t ?? v??n t?i s? t?m vóc.

K?t qu? nghiên c?u cho th?y m?t t? ch?c t?m vóc lu?n có b?n ??c tr?ng và c?ng là b?n ?i?m khác bi?t c?t l?i so v?i m?t t? ch?c ch? ? m?c t?t. B?n ??c tr?ng này ???c th? hi?n trong M? hình T? ch?c T?m vóc c?a FranklinCovey.

M? HìNH T? CH?C T?M VóC T? FRANKLINCOVEY
FranklinCovey’s Organizational Greatness Model

 • T? CH?C T?T

  Good Organization

 • ??T ???C CH? TIêU

  Absolute Performance

 • KHáCH HàNG HàI LòNG

  Satisfied Customers

 • NH?N VIêN H?P TáC

  Cooperative Employees

 • “KINH DOANH ??N THU?N”

  “Business as Usual”

 • T? CH?C T?M VóC

  Great Organization

 • K?T QU? B?N V?NG

  Sustained Performance

 • KHáCH HàNG TRUNG THàNH

  Loyal Customers

 • NH?N VIêN G?N K?T

  Engaged Employees

 • C?NG HI?N N?I B?T

  Distinctive Contribution

mo-hinh-to-chuc-tam-voc-cua-franklincovey
Nh?ng t? ch?c t?m vóc kh?ng ch? ch?m ch?m nhìn vào các con s?, mà h? chú tr?ng ??t ???c c? b?n thành qu? c?t l?i sau:
[1]  lu?n t?o ra k?t qu? b?n v?ng, [2]  duy trì ???c khách hàng trung thành[3]  ??i ng? nhan viên g?n k?t và  [4] có nh?ng c?ng hi?n n?i b?t cho x? h?i.

Làm th? nào ?? t?o nên t? ch?c t?m vóc

V?i kinh nghi?m g?n 30 n?m trong l?nh v?c ?ào t?o và t? v?n, tr?c ti?p ?ào t?o và t? v?n cho hàng ch?c ngàn t? ch?c trên kh?p th? gi?i, chúng t?i nh?n th?y có 06 thành t? c?u thành nên m?t t? ch?c t?m vóc, bao g?m: L?nh ??o T?m vóc, ??i ng? Hi?u qu?, Th??ng hi?u Uy tín, Bán hàng V??t tr?i, Th?c thi Xu?t s?c và V?n hóa Thành c?ng.

KHO H?C LI?U Resources

Khám phá kho h?c li?u phong phú bao g?m: ngu?n th?ng tin h?u ích v? các gi?i pháp ?ào t?o, các bài vi?t sau s?c, các
nghiên c?u c?ng phu c?a FranklinCovey trên toàn c?u, c?ng nh? các tin t?c và s? ki?n c?a FranklinCovey t?i Vi?t Nam.

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777