T?c ?? c?a ni?m tin phiên b?n tóm l??c

Thách th?c và gi?i pháp

? th?i ??i c?a n?n kinh t? tri th?c, m?i ng??i bu?c ph?i h?p tác, k?t n?i và chia s? v?i nhau ?? t?o ra k?t qu? làm vi?c v??t tr?i v? y t??ng, ch?t l??ng. Vì lí do này, “v?n hóa tin c?y” kh?ng còn là m?t y?u t? tùy ch?n trong m?i doanh nghi?p, mà là m?t y?u t? b?t bu?c m?i t? ch?c ph?i trang b? cho nhan s? c?a mình. M?t trong nh?ng thách th?c l?n nh?t khi?n vi?c “Xay d?ng V?n hóa Tin c?y” trong doanh nghi?p d? th?t b?i chính là s? thi?u v?ng kh? n?ng ?o l??ng v? m?c ?? tin c?y trong ??i ng?, c?ng nh? ph??ng pháp và c?ng c? r? ràng, uy tín ?? xay d?ng nên v?n hóa tin c?y ?ó.
 
T?C ?? C?A NI?M TIN – PHIêN B?N TóM L??C / SPEED OF TRUST FOUNDATIONS là gi?i pháp cung c?p m?t h? th?ng t? duy, k? n?ng và c?ng c? ?? các t? ch?c gi?i quy?t t?t c? nh?ng thách th?c trên. ??i v?i cá nhan ng??i h?c, ch??ng trình h?c s? giúp h? hi?u và th?c hi?n nh?ng hành x? ?? ki?n t?o uy tín cho cá nhan, cho ??i ng? và toàn b? t? ch?c. 
 

?i?m n?i b?t c?a ch??ng trình

 1. Báo cáo ?ánh giá tQ™ ???c thi?t k? khoa h?c, giúp ng??i tham d? ?o l??ng ???c m?c ?? ng??i khác nhìn nh?n, ?ánh giá m?c ?? ?áng tin c?y c?a h?.
   
 2. Khung n?i dung ??c ?áo ???c xay d?ng d?a trên cu?n sách n?i ti?ng c?a Steven M. R. Covey: “T?c ?? c?a Ni?m tin / The Speed of Trust”.
   
 3. Ch??ng trình có tính ?ng d?ng r?t cao v?i hàng lo?t c?ng c? hi?u qu? giúp nhà l?nh ??o g?y d?ng, m? r?ng và tái t?o ni?m tin, nh?: B? th? th?c hành, tóm t?t n?i dung c?t l?i c?a ch??ng trình; C?ng c? l?p k? ho?ch ?? nang cao s? tin c?y; c?ng nh? b?ng g?i y hành x? c? th? cho các tình hu?ng ?a d?ng mà ng??i h?c có th? g?p trong c?ng vi?c c?ng nh? cu?c s?ng cá nhan.
   
 4. Ch?t l??ng c?a ch??ng trình ???c minh ch?ng qua nh?ng tr?i nghi?m thành c?ng c?a r?t nhi?u khách hàng trong các ngành l?nh v?c khác nhau nh?: Bán l?, S?n xu?t, D?ch v? Tài chính, C?ng ngh? và Ngan hàng.

Video gi?i thi?u

??i t??ng tham d?

Ch??ng trình ???c thi?t k? dành cho các doanh nghi?p mong mu?n xay d?ng và phát huy “V?n hóa Tin c?y” trong t? ch?c ?? phát huy t?i ?a kh? n?ng c?a ngu?n nhan l?c, t? ?ó t?o ti?n ?? ?? ki?n t?o m?t th??ng hi?u ?áng tin c?y v?i th? tr??ng, x? h?i. 
 

N?i dung ch??ng trình

C?U PH?N N?I DUNG
N?n t?ng v?
Ni?m tin 
 • ??nh ngh?a v? Ni?m tin
 • Ng??i h?c nh?n di?n ?? uy tín c?a h? trong góc nhìn c?a ??ng nghi?p, nh?n di?n “Thu?” và “C? t?c ni?m tin” hi?n ?ang có
Ni?m tin vào
b?n than
 • Xác ??nh 4 nhan t? c?t l?i quy?t ??nh uy tín c?a m?t cá nhan và các nguyên t?c ?? xay d?ng ni?m tin cá nhan
 • K? n?ng và c?ng c? ?? xay d?ng uy tín b?n than th?ng qua “K? ho?ch hành ??ng” xay d?ng ni?m tin
Ni?m tin trong
các m?i quan h?
 • Các nguyên t?c ?? xay d?ng ni?m tin trong các m?i quan h?
 • Xác ??nh và luy?n t?p 13 hành vi giúp xay d?ng ni?m tin trong các m?i quan h?, ??ng th?i y th?c v? các hành vi ??i ngh?ch (làm gi?m b?t ni?m tin) và các hành vi ng?y t?o (các hành vi r?p khu?n, máy móc nh?ng kh?ng th?c s? xu?t phát t? b?n tính bên trong, và kh?ng có tác ??ng gay d?ng ni?m tin m?t cách b?n v?ng)
 • áp d?ng các c?ng c? trong ch??ng trình ?? th?c t?p xay d?ng ni?m tin, trao g?i ni?m tin m?t cách sáng su?t và “tái t?o” l?i ni?m tin ?? m?t trong các tình hu?ng th?c hành c? th?
banner_hinh-anh-chuong-trinh.jpg

B? h?c li?u h?c t?p

 1. Tài li?u h?c viên
 2. B? th? hành ??ng Xay d?ng Ni?m tin
 3. Sách “T?c ?? c?a Ni?m tin”
 4. ?ng d?ng s? “Hu?n luy?n T?c ?? c?a Ni?m tin”
 5. Ho?t ??ng C?ng c? Ni?m tin Hàng tu?n
Botailieutrust.png

 


Gi?i pháp c?a chúng t?i

GI?I PHáP T?O NêN T? CH?C T?M VóC Our Solutions for Your Organizational Greatness

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777