金沙js3777| 首页

L?nh ??o v?i t?c ?? c?a ni?m tin

Thách th?c và gi?i pháp

GI?I PHáP NàO ?? KI?N T?O V?N HóA TRONG B?I C?NH KH?NG HO?NG NI?M TIN? 
 
Cu?c kh?ng ho?ng Ni?m tin là có th?t! Theo kh?o sát c?a Edelman Trust Barometer n?m 2018 cho th?y r?ng Ni?m tin ?? r?i xu?ng m?c th?p nh?t trong l?ch s?.
 
V?y gi?i pháp nào cho l?nh ??o trong b?i c?nh kh?ng ho?ng Ni?m tin và c?n ki?t lòng tin?
 
Trong kinh doanh, th? tr??ng toàn c?u ngày nay ??t tr?ng tam vào s? h?p tác th?c ch?t, nh?ng m?i quan h? ??i tác t??ng h? này ??u d?a trên s? tin c?y. S? h?p tác nào có n?n t?ng là Ni?m tin ??u ?em ??n hi?u qu? v??t tr?i h?n so v?i d?a trên nh?ng ?i?u kho?n trong h?p ??ng. S? ràng bu?c kh?ng thúc ??y s? ??i m?i và sáng t?o, nh?ng Ni?m tin thì có!
 
Ni?m tin ???c xay d?ng t? bên trong. B?t k? là t?o d?ng Ni?m tin trong t? ch?c hay trên th??ng tr??ng - ??u xu?t phát t? s? tin c?y c?a chính b?n than m?i ng??i, trong các m?i quan h? c?a chúng ta, r?i lan t?a trong t? ch?c, lan t?a trên th??ng tr??ng và x? h?i.
 
D? li?u kh?o sát cho th?y r?t r? ràng r?ng: các t? ch?c có V?n hóa ?áng tin (High-Trust Culture) có k?t qu? v??t tr?i so v?i các t? ch?c có ch? s? “?áng tin” th?p. L?i nhu?n c?a các t? ch?c có v?n hóa ?áng tin cao g?n g?p 3 l?n l?i nhu?n c?a các t? ch?c có Ni?m tin th?p. Vì v?y, có th? kh?ng ??nh r?ng Ni?m tin là m?t n?ng l?c tr?ng y?u c?a m?i doanh nghi?p.
 
Ni?m tin là ?i?u ?nh h??ng ??n t?t c? m?i th? b?n ?ang làm. Chúng giúp hi?u su?t t?ng lên theo c?p s? nhan, giúp qu? ??o ho?t ??ng c?a b?n t? chi?n l??c ??n th?c thi ??u hi?u qu?.

Nh?ng th?t kh?ng may, chúng ta hi?n ?ang s?ng trong m?t x? h?i mà Ni?m tin ?ang b? t?n th??ng nghiêm tr?ng. S? m?t Ni?m tin khi?n chúng ta nhìn th?y xung quanh ch? là các v? bê b?i và vòng lu?n qu?n c?a s? nghi ng?. Các nhà l?nh ??o c?n hi?u ???c nh?ng l?i ích kinh t? c?a kho?n “c? t?c Ni?m tin”, ??c bi?t khi Ni?m tin xu?t phát t? bên trong, ch? kh?ng ph?i là b? ngoài gi? t?o hay m?t chiêu truy?n th?ng m? ám nào ?ó ?? ?i?u khi?n Ni?m tin.
 
Các nhà l?nh ??o có vai trò d?n d?t trong vi?c t?o d?ng Ni?m tin và ng??i l?nh ??o s? là ng??i ?i tr??c - d?n d?t ??i ng?, lu?n là nh? v?y, ?ó là nh?ng gì ng??i l?nh ??o c?n làm.
 
GI?I PHáP C?A CHúNG T?I
 
Gi?i pháp “L?nh ??o v?i T?c ?? c?a Ni?m tin / Leading at the Speed of Trust” (Phiên b?n 3.0) c?a FranklinCovey là ph??ng pháp ki?n t?o V?n hóa ?áng tin (High-Trust Culture) và xay d?ng Th??ng hi?u uy tín (Trusted Brands) thuy?t ph?c b?c nh?t hi?n nay. Ph??ng pháp này s? giúp các nhà l?nh ??o bi?t cách v?n hành c?a Ni?m tin, cách ?o l??ng, thi?t l?p, phát tri?n, m? r?ng và duy trì chúng - ?? tri?n khai m?t chi?n l??c kinh doanh thành c?ng.
 
Tính khoa h?c và th?c ti?n c?a ph??ng pháp “T?c ?? c?a Ni?m tin” chính là ly do khi?n ch??ng trình ?ào t?o ??c bi?t này tr? thành gi?i pháp t?i ?u cho l?nh ??o, nh?t là trong b?i c?nh kh?ng ho?ng Ni?m tin nghiêm tr?ng. Hi?n gi?i pháp này ?ang ???c áp d?ng r?ng r?i t?i h?n 160 qu?c gia trên toàn th? gi?i.

?i?m n?i b?t c?a ch??ng trình

Báo cáo ?ánh giá tQ™ ???c thi?t k? khoa h?c, giúp ng??i tham d? ?o l??ng ???c m?c ?? ng??i khác nhìn nh?n, ?ánh giá m?c ?? ?áng tin c?y c?a h?.
Khung n?i dung ??c ?áo ???c xay d?ng d?a trên cu?n sách n?i ti?ng c?a Steven M. R. Covey: “T?c ?? c?a Ni?m tin”.
Ch??ng trình có tính ?ng d?ng r?t cao v?i hàng lo?t c?ng c? hi?u qu? giúp nhà l?nh ??o g?y d?ng, m? r?ng và tái t?o ni?m tin, nh?: B? th? th?c hành, tóm t?t n?i dung c?t l?i c?a ch??ng trình; C?ng c? l?p k? ho?ch ?? nang cao s? tin c?y; c?ng nh? b?ng g?i y hành x? c? th? cho các tình hu?ng ?a d?ng mà ng??i h?c có th? g?p trong c?ng vi?c c?ng nh? cu?c s?ng cá nhan.
Ch?t l??ng c?a ch??ng trình ???c minh ch?ng qua nh?ng tr?i nghi?m thành c?ng c?a r?t nhi?u khách hàng trong các ngành l?nh v?c khác nhau nh?: Bán l?, S?n xu?t, D?ch v? Tài chính, C?ng ngh? và Ngan hàng.

Video gi?i thi?u


Video ch??ng trình

??i t??ng tham d?

 • Ch??ng trình dành cho các c?p l?nh ??o mong mu?n ki?n t?o m?t V?n hóa ?áng tin, t? ?ó chuy?n hóa thành Th??ng hi?u Uy tín cho t? ch?c c?a mình.

Hình th?c ?ào t?o

Ch??ng trình “L?nh ??o v?i T?c ?? c?a Ni?m tin / Leading at the Speed of Trust” ???c tri?n khai v?i hai hình th?c ?ào t?o sau:

 • ?ào t?o chiêu sinh / Public Workshop: Các khóa ?ào t?o ???c chiêu sinh theo l?ch trình c? ??nh và h?c t?i ??a ?i?m do FranklinCovey b? trí. Các khóa ?ào t?o dành cho các cá nhan ho?c nhóm cá nhan ??n t? các doanh nghi?p khác nhau.
 • ?ào t?o n?i b? / In-house Workshop: ?ào t?o riêng cho t?ng doanh nghi?p theo ch??ng trình chu?n c?a FranklinCovey (Standard Program). Ho?c ?ào t?o riêng cho doanh nghi?p v?i ch??ng trình ???c ?i?u ch?nh theo ??c thù c?a doanh nghi?p ?ó (Customized Program).
 • Th?i l??ng & Ng?n ng?: H?c t?p trung trong 02 ngày (12 gi?) v?i l? trình ?ng d?ng trong 52 tu?n ti?p theo. Ng?n ng?: ti?ng Vi?t ho?c ti?ng Anh.

N?i dung

banner-noi-dung-chuong-trinh.jpg

 

TH?C TR?NG Ni?m tin

 • L??ng hóa nh?ng lo?i Thu? Ni?m tin ?ang gay ?nh h??ng ??n các d? án và c?ng vi?c hi?n t?i.
 • Xác ??nh các hành vi gay gi?m t?c ??, t?ng chi phí trong m?i tr??ng làm vi?c.
 • áp d?ng 3 ph??ng di?n c?a vi?c xay d?ng Ni?m tin.
 • L?p k? ho?ch cho b?n than ?? hóa gi?i s? thi?u h?t Ni?m tin trong ??i ng?.

NI?M TIN VàO B?N TH?N
 

NGUYêN LY C?A S? TíN NHI?M
 • Có y th?c trong vi?c gia t?ng s? tín nhi?m cá nhan và tr? thành m?t hình m?u v? s? tín nhi?m th?ng qua b?n tính và n?ng l?c.
 • Làm r? các lí do c? th? vì sao ???c tín nhi?m.
 • Bi?t làm r? ch? ?ích trong c?ng vi?c.
 • Xay d?ng k? ho?ch hành ??ng ?? gia t?ng s? tín nhi?m cá nhan.

Ni?m tin trong
các m?i quan h?


Nguyên ly c?a hành vi

 

 • Xác ??nh các Hành vi ng?y t?o gay nên s? thi?u tín nhi?m.
 • áp d?ng 13 hành vi n?n t?ng c?a v?n hóa tin c?y cao.
 • áp d?ng các cu?c ??i tho?i ?? xay d?ng Ni?m tin (??i tho?i xay d?ng Ni?m tin) và ph?c h?i Ni?m tin ?? ?ánh m?t (??i tho?i kh?i ph?c Ni?m tin).
 • Bi?t cách t?o s? k?t n?i v?i nh?ng nhan viên ch?a g?n k?t v?i t? ch?c.
 • Bi?t cách m? r?ng Ni?m tin sáng su?t khi có nguy c? r?i ro.
 • Xay d?ng k? ho?ch hành ??ng ?? gia t?ng Ni?m tin trong các m?i quan h? chính y?u.

Ni?m tin trong t? ch?c
 

NGUYêN LY C?A S? ??NG B?
 • Xác ??nh các bi?u t??ng c?a Ni?m tin tác ??ng ??n t?c ?? và chi phí c?a t? ch?c.
 • Xác ??nh các ho?t ??ng ?? c?i thi?n các ?i?m y?u nh?t trong h? th?ng và quy trình c?a t? ch?c.
 • Tri?n khai m?t quy trình thu hút giúp t?o nên m?t ??i ng? có tính cam k?t, hi?u qu? cao và ch?u trách nhi?m cho k?t qu?.
 • Xay d?ng k? ho?ch hành ??ng ?? gia t?ng Ni?m tin trong t? ch?c.

Ni?m tin trên th??ng tr??ng

Nguyên ly c?a Uy tín

 • ?ánh giá uy tín c?a ??i ng? t? góc nhìn c?a các bên liên quan ch? y?u.
 • T?p trung vào các k? n?ng h?p tác liên b? ph?n.
 • Xay d?ng k? ho?ch hành ??ng ?? gia t?ng uy tín c?a ??i ng? mình l?nh ??o.

Ni?m tin trong x? h?i

Nguyên ly c?a S? c?ng hi?n

 • Nh?n th?c r?ng uy tín c?a cá nhan và ??i ng? mà mình l?nh ??o có ?nh h??ng nh? th? nào ??n t? ch?c và c?ng ??ng.
 • Tham gia các ho?t ??ng c?ng c? Ni?m tin trong 52 tu?n th?ng qua ?ng d?ng s? T?c ?? c?a Ni?m tin (Mindmarker).
 • Hoàn thành K? ho?ch hoàn thành trách nhi?m l?nh ??o ?? tích h?p nh?ng ?i?u ?? h?c vào c?ng vi?c th?c t? sau ch??ng trình ?ào t?o.

L? trình

/Giai-phap/lanh-dao-voi-toc-do-cua-niem-tin/Lo-trinh
 • B? h?c li?u h?c t?p

   

  1. Tài li?u H?c viên
  2. B? th? Hành ??ng Xay d?ng Ni?m tin
  3. S? Ho?t ??ng C?ng c? Ni?m tin Hàng tu?n
  4. Sách "T?c ?? c?a Ni?m tin"
  5. ?ng d?ng s? Hu?n luy?n T?c ?? c?a Ni?m tin
  6. B?n ?ánh giá ch? s? Ni?m tin (tQ)
  Botailieutrust.png

Khách hàng chia s?

fritolay.png

Chúng t?i kh?ng nh?ng xay d?ng nh?n th?c trong n?i b? c?ng ty. Chúng t?i còn có b? k? n?ng chuyên sau ???c phát tri?n xoay quanh T?c ?? c?a ni?m tin."

—Cheryl Cerminara, Phó giám ??c Phát tri?n n?ng l?c

Directy.png

"Trong l?n ?ánh giá cu?i cùng v? s? g?n bó c?a nhan viên, chúng t?i hoàn toàn ng?c nhiên v? k?t qu?. M?t trong nh?ng cau h?i ???c ??t ra: “B?n có tin r?ng l?nh ??o quan tam ??n l?i ích c?a b?n?” – t?ng 25 ?i?m trên thang ?i?m 100 cho 7500 nhan viên. Cau h?i khác là “S? l?nh ??o ? DirectTV ?? tuy?t v?i ?? t?i c?ng hi?n h?t mình trong c?ng vi?c?” – t?ng 18 ?i?m qua t?ng n?m. Vi?c t?ng t? 15 ??n 25 ?i?m qu? là k? tích.”

—Carlos Botero, Phó Giám ??c Nhan s?‏


SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777