金沙js3777| 首页

L?nh ??o T?m vóc

Thách th?c và gi?i pháp

“T?t” có th? là ?? ??i v?i m?t s? nhà l?nh ??o. Nh?ng v?i nhi?u ng??i, “T?t” có th? là cái b?y c?a “Trung bình”. Vì khi c? th? gi?i kh?ng ng?ng bi?n ??i và v?n ??ng ?i lên, “T?t” ? ngày h?m nay ch?a h?n ??ng ngh?a v?i “T?t” ? ngày mai. Trong m?i nhà l?nh ??o t?m vóc ??u ?n ch?a m?t khao khát ??t ???c nhi?u h?n m?c ?? “?n”, th?i thúc h? tìm ??n v?i nh?ng t? duy m?i, cách th?c m?i và con ???ng m?i ?? v??n t?i nh?ng ??nh cao m?i.

Là m?t t? ch?c toàn c?u v? ?ào t?o và phát tri?n l?nh ??o, FranklinCovey ?? han h?nh ???c làm vi?c v?i hàng ngàn doanh nghi?p là nh?ng t? ch?c d?n ??u và lu?n n? l?c ?? ??t t?i s? v??t tr?i. Chúng t?i ?? ?i sau phan tích ho?t ??ng v?n hành c?a h?n 500 t?p ?oàn trong s? ?ó, rà soát và t?ng h?p d? li?u t? h?n 225.000 ng??i tham gia kh?o sát, ??ng th?i làm vi?c và phan tích h?n 2.000 ??i d? án, nh?m th?u hi?u các nhan t? làm nên s? v??t tr?i c?ng nh? ?au là nh?ng thách th?c ng?n c?n doanh nghi?p ??t ???c ?i?u ?ó, ?au là nh?ng ?i?u ki?n c?n thi?t ?? v??n t?i cái ?ích v??t tr?i và vai trò c?a m?t nhà l?nh ??o t?m vóc trong vi?c hi?n th?c hóa m?c tiêu này.

Nh?ng t? ch?c v??t tr?i kh?ng ch? ch?m ch?m nhìn vào các con s?, mà h? chú tr?ng ??t ???c c? b?n thành qu? c?t l?i sau:  (1) Hi?u qu? ho?t ??ng v??t tr?i và b?n v?ng v? m?t tài chính l?n v?n hành, c? trong ng?n h?n l?n dài h?n; (2) Các khách hàng trung thành và g?n bó; (3) ??i ng? nhan viên v? cùng g?n k?t và t?n t?y; (4) S? ?óng góp khác bi?t, t?c m?t t? ch?c mang y ngh?a nhi?u h?n m?t “doanh nghi?p th?ng th??ng”, m?t t? ch?c v?i s? m?nh mang tính nhan v?n và khác bi?t v?i ?ám ??ng xung quanh.  

"C?ng vi?c c?a nhà l?nh ??o kh?ng ph?i là tr? thành ng??i hùng, mà là t?o ra ng??i hùng". (A leader's job is to make heroes, not be one). M?t nhà l?nh ??o t?m vóc, là ng??i có th? "nang" c? m?t ??i ng? tr? nên t?m vóc, và cùng ??i ng? ?y t?o nên s? v??t tr?i cho t? ch?c. Nói cách khác, ch? có nh?ng nhà l?nh ??o t?m vóc m?i có th? d?n d?t t? ch?c c?a mình v??n t?i s? v??t tr?i.

??c bi?t, trong b?i c?nh c?a th?i ??i tri th?c ngày nay, khi tài s?n l?n nh?t c?a doanh nghi?p kh?ng h?n là c?ng ngh? hay tài chính, mà chính là ti?m l?c và s?c m?nh ??i ng? nhan s?, vai trò "?òn b?y" c?a nhà l?nh ??o t?m vóc ph?i ???c trang b? l?i t? duy, nh?ng c?ng c? và ph??ng pháp m?i ?? s?n sàng tiên phong m? ???ng cho t? ch?c ?i t?i nh?ng th?ng l?i l?n lao trong th?i ??i m?i.

D?a trên ti?n ?? ?ó, FranklinCovey ?? phát tri?n nên m?t ch??ng trình ?ào t?o ??c bi?t, m?t gi?i pháp nang t?m l?nh ??o h?u hi?u mang tên: "Leadership: Great Leaders, Great Teams, Great Results"Gi?i pháp này còn ???c g?i t?t là: Leadership Greatness / L?nh ??o T?m vóc".

Video gi?i thi?u

M?c tiêu ch??ng trình

Cung c?p m?t m? hình phát tri?n l?nh ??o và nang t?m l?nh ??o ??c ?áo v?i tr?n b? ??y ?? v? t? duy, c?ng c? và ph??ng pháp c? th? giúp nhà l?nh ??o d?n d?t t? ch?c c?a mình v??n t?i s? v??t tr?i.

1. Kh?i d?y ni?m tin và gia t?ng s?c ?nh h??ng c?a b?n than.
2. Xác ??nh và khi?n ??i ng? hi?u r? nh?ng m?c tiêu, nh?ng c?ng vi?c c?n ph?i hoàn thành.
3. Xay d?ng m?i g?n k?t chi?n l??c gi?a c?ng vi?c c?a ??i ng? và các m?c tiêu chung c?a t? ch?c.
4. T?o s? k?t n?i ch?t ch? gi?a ho?t ??ng c?a ??i ng? v?i m? hình kinh doanh c?a t? ch?c.
5. Xay d?ng và c?ng c? 4 h? th?ng c?t l?i là: C?ng tác V?n hành, Phát huy Tài n?ng, các Quy trình Thi?t y?u và Ch?m sóc Khách hàng.

N?i dung ch??ng trình

L?nh ??o T?m vóc - N?i dung ch??ng trình

N?i dung c?a ch??ng trình:


M? hình “L?nh ??o t?m vóc” c?a FranklinCovey g?m 4 tiêu chí tiên quy?t: Kh?i d?y Ni?m tin, Làm r? M?c ?ích, G?n k?t H? th?ng và Phát huy Tài n?ng. 

4 tiêu chí này c?n ???c ti?n hành m?t cách tu?n t?. B?i m?i tiêu chí s? là n?n t?ng ?? th?c hi?n tiêu chí ti?p theo, ??ng th?i c?ng c?n ???c th?c hi?n song song, ngh?a là nhà l?nh ??o c?n t?p trung cho c? 4 tiêu chí ?? ??t ???c k?t qu? v??t tr?i.   
 1. Kh?i d?y Ni?m tin: Xay d?ng uy tín cá nhan, nh? ?ó nhan viên có th? tin t??ng l?nh ??o và ?óng góp v?i nh?ng n? l?c cao nh?t c?a mình.
 2. Làm r? M?c ?ích: Xác ??nh m?c ?ích r? ràng và h?p d?n khi?n nhan viên mu?n c?ng hi?n n?ng l?c t?t nh?t c?a mình.
 3. G?n k?t H? th?ng: Thi?t l?p m?t “h? th?ng thành c?ng” ?? h? tr? vi?c th?c hi?n m?c ?ích và các m?c tiêu c?a t? ch?c, thúc ??y nhan viên làm vi?c hi?u qu? nh?t, v?n hành m?t cách ??c l?p và b?n b? trong th?i gian dài.
 4. Phát huy Tài n?ng: Xay d?ng m?t ??i ng? hi?u qu?, trong ?ó, khuy?n khích s? tr??ng thành và tinh th?n trách nhi?m, giúp nh?ng kh? n?ng ??c ?áo c?a m?i thành viên ???c phát huy nh?m ??t ???c nh?ng m?c tiêu c?ng vi?c r? ràng. 

??i t??ng tham d?

 • Các nhà l?nh ??o c?p cao mong mu?n tìm ki?m "c?ng ngh?" nang t?m l?nh ??o cho b?n than và ban l?nh ??o c?a t? ch?c mình.
 • Các nhà l?nh ??o c?p cao ?óng vai trò quan tr?ng trong s? thành b?i c?a doanh nghi?p.

?i?m n?i b?t

 1. N?u nh? FranklinCovey là t? ch?c hàng ??u th? gi?i chuyên sau v? phát tri?n l?nh ??o và ki?n t?o v?n hóa thì “L?nh ??o t?m vóc / Leadership Greatness” ???c xem là gi?i pháp phát tri?n l?nh ??o quan tr?ng b?c nh?t c?a FranklinCovey, ???c thi?t k? chuyên bi?t dành cho l?nh ??o c?p cao c?a các doanh nghi?p hàng ??u.
 2. Ch??ng trình h??ng ??n vi?c "??nh ngh?a l?i" vai trò c?a l?nh ??o trong k? nguyên s?, ??ng th?i cung c?p cho ng??i tham d? m?t b? ??y ?? “mindset, skillset & toolset” (t? duy, k? n?ng và c?ng c?) ?? bi?t cách t? nang t?m l?nh ??o c?a mình. 
 3. M? hình phát tri?n “L?nh ??o t?m vóc” c?a FranklinCovey g?m 4 c?u ph?n (c?ng là 4 tiêu chí c?a m?t nhà l?nh ??o t?m vóc): (1) Kh?i d?y Ni?m tin / Inspire Trust; (2) Làm r? M?c ?ích / Clarify Purpose; (3) G?n k?t H? th?ng / Align Systems và (4) Phát huy Tài n?ng / Unleash Talent.
 4. M? hình này ???c FranklinCovey xay d?ng d?a trên vi?c tích h?p các t? t??ng ??c ?áo nh?t v? phát tri?n l?nh ??o c?a các t? t??ng gia qu?n tr? hàng ??u th? gi?i hi?n nay nh?: Clayton Christensen (The Innovator’s Dilemma); Jim Collins (Build to Last; Good to Great; Great by Choice); Jack Welch (CEO huy?n tho?i c?a GE); Ram Charan (Execution: The Discipline of Getting Things Done); Fred Reichheld (The Ultimate Question); Stephen R. Covey (The 7 Habits, The 8th Habit, Principle-centered Leadership); và Stephen M. R. Covey (The Speed of Trust).
 5. Hi?n ?? có h?n 500.000 l?nh ??o c?p cao c?a các t?p ?oàn hàng ??u t? 164 qu?c gia ch?n ch??ng trình ?ào t?o này ?? nang t?m l?nh ??o c?a mình.

L? trình h?c t?p

/Giai-phap/lanh-dao-tam-voc/Lo-trinh
L?nh ??o t?m vóc - L? trình h?c t?p

Chu?n b? (tr??c khóa h?c)

L?nh ??o t?m vóc - Chu?n b? tr??c khóa h?c

Tr??c khi tham gia, ch??ng trình s? cung c?p cho nhà l?nh ??o m?t H? th?ng ?ánh giá 3600 và B?n t? ?ánh giá ?? ?o l??ng kh? n?ng l?nh ??o c?a b?n than d?a trên 4 tiêu chí tiên quy?t c?a L?nh ??o t?m vóc. Quá trình này s? giúp nhà l?nh ??o có c? h?i nhìn nh?n l?i n?ng l?c l?nh ??o c?a mình t? nh?ng ?ánh giá ?a chi?u, và n?m trong tay “t?m b?n ??” v? nh?ng khía c?nh c? th? c?n t?p trung c?i thi?n ho?c nên chú tr?ng phát huy.


H?c t?p và tr?i nghi?m

L?nh ??o t?m vóc - H?c t?p và tr?i nghi?m
Sau giai ?o?n t? ?ánh giá, các nhà l?nh ??o s? tham gia 2 ngày h?c t?p trung

(m?i ngày 8 gi?). 2 ngày h?c này s? cung c?p:

 • M? hình “L?nh ??o t?m vóc” ??c ?áo c?a FranklinCovey. M? hình này ???c d?a trên nh?ng t? t??ng v??t tr?i v? phát tri?n l?nh ??o c?a nh?ng t? t??ng gia qu?n tr? hàng ??u th? gi?i.
 • H?n 25 videos ??ng c?p th? hi?n nh?ng th?ng l? tiên ti?n c?a các nhà l?nh ??o toàn c?u.
 • B? “C?m nang l?nh ??o” t?ng h?p các k? n?ng và c?ng c? thi?t y?u dành cho các nhà l?nh ??o.

?ng d?ng (sau khóa h?c)

Sau giai ?o?n “?ào t?o” nói trên, các nhà l?nh ??o s? b??c vào giai ?o?n th?c hành ?? ?ng d?ng nh?ng t? duy, c?ng c? và ph??ng pháp c?a ch??ng trình vào th?c t? l?nh ??o c?a mình:

 • H?P ??NG L?NH ??O T? TH?N (Leadershipcontract.com): ???c thi?t k? v?i 6 ho?t ??ng khuy?n ngh? c? th? cho 6 tháng th?c hành. V?i nh?ng h??ng d?n chi ti?t, B?n H?p ??ng và C?m nang L?nh ??o giúp ng??i tham d? ?ng d?ng các c?ng c? và k? n?ng h?c ???c t? ch??ng trình vào m?i tr??ng làm vi?c th?c t?.
 • BáO CáO ?NG D?NG: là m?t ph?n c?a k? ho?ch hành ??ng khuy?n khích ng??i tham d? chia s? v?i c?p trên nh?ng ?i?u h? ti?p thu và ?ng d?ng thành c?ng trong ch??ng trình. 
 • TáI ?áNH GIá N?NG L?C L?NH ??O (sau 6 tháng k? t? ngày h?c t?p và tr?i nghi?m): B?n ?ánh giá cho phép ng??i tham d? ?o l??ng l?i m?c ?? phát tri?n n?ng l?c l?nh ??o c?a b?n than sau khi ?? áp d?ng nh?ng t? duy, c?ng c? và k? n?ng có ???c sau ch??ng trình. Th?ng tin ph?n h?i ??ng th?i giúp ng??i tham d? có ph??ng h??ng ?? ti?p t?c c?i thi?n n?ng l?c l?nh ??o c?a b?n than.
L?nh ??o t?m vóc - ?ng d?ng sau khóa h?c
 

Khách hàng chia s?

L?nh ??o t?m vóc - Pepsico

L?nh ??o t?m vóc - Pepsico
Yoko Yamada,
Giám ??c Marketing, Suntory PepsiCo Vietnam

"T?i ?? r?t thích thú khi ???c h?c h?i và truy?n th?t nhi?u c?m h?ng theo h??ng ?ng d?ng th?c t? trong c?ng vi?c c?a mình. T?i c?ng ?? t?ng tham gia các ch??ng trình phát tri?n l?nh ??o khác tr??c ?ay, nh?ng ch??ng trình này th?c s? khác bi?t v?i tính ?ng d?ng cao trong c?ng vi?c hàng ngày. C?m ?n r?t nhi?u."L?nh ??o t?m vóc - ??m Cà Mau
Bùi Minh Ti?n,
T?ng Giám ??c ??m Cà Mau

"Th?ng qua tr?i nghi?m th?c t? v? ch??ng trình, t?i hoàn toàn tam ??c v?i n?i dung ?ào t?o và s?n sàng gi?i thi?u ch??ng trình v?i b?n bè c?ng nh? ??ng nghi?p c?a mình."

L?nh ??o t?m vóc - ??m Cà Mau
L?nh ??o t?m vóc - The EBS Group

L?nh ??o t?m vóc - The EBS Group
Scott Jenkins,
Ch? t?ch và CEO, The EBS Group

“V?i chúng t?i, vi?c ??u t? vào ch??ng trình ?ào t?o và t? v?n c?a FranklinCovey c?ng chính là ??u t? vào con ng??i t?i Enterprise Business Solutions. Nh?ng gi?i pháp c?a FranklinCovey ?? giúp cho ??i ng? c?a chúng t?i nh?n bi?t, th?u hi?u, và t?p trung vào vi?c hoàn thành nh?ng m?c tiêu kinh doanh quan tr?ng nh?t b?ng vi?c nang cao m?c ?? tin c?y và hi?u qu? trong t? ch?c.”


Gi?i pháp c?a chúng t?i

GI?I PHáP T?O NêN T? CH?C T?M VóC Our Solutions for Your Organizational Greatness

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777