金沙js3777| 首页

Ki?n t?o V?n hóa Thành c?ng

Thách th?c và gi?i pháp

T? THáCH TH?C TRONG X?Y D?NG V?N HóA T? CH?C… 
Vi?c xay d?ng v?n hóa ?? ???c nhi?u doanh nghi?p trên kh?p th? gi?i chú tr?ng và tr? thành ch? ?? ???c bàn lu?n s?i n?i ? m?i di?n ?àn v? l?nh ??o và nhan s?, nh?ng cho ??n nay, ?ó v?n lu?n là m?t bài toán ??y thách th?c v?i các nhà l?nh ??o và qu?n tr? nhan s? ? h?u h?t các t? ch?c.

Nh?ng tr?n tr? v? v?n hóa t? ch?c liên quan tr?c ti?p ??n hi?u su?t làm vi?c c?a nhan viên v?n lu?n hi?n h?u: “T?i sao ?? làm ?? m?i cách mà thái ?? làm vi?c c?a nhan viên v?n ch?a t?t, và hi?u qu? làm vi?c v?n ch?a cao?”, “B?ng cách nào ?? nhan viên mình hi?u ???c tinh th?n “Làm là S?ng” ?? kh?ng nh?ng g?n bó, mà còn c?ng hi?n h?t mình cho c?ng ty?”, “Làm th? nào ?? ki?n t?o ???c m?i ??i ng? giàu sinh khí và tràn ??y s?c s?ng?”,…

Và cau h?i c?n c?t nh?t là:
T?i sao có r?t nhi?u doanh nghi?p n? l?c xay d?ng v?n hóa, nh?ng l?i có r?t ít doanh nghi?p xay d?ng v?n hóa thành c?ng?

Cau h?i tr?n tr? này ?? th?i thúc cho quá trình nghiên c?u c?a Tr??ng Doanh Nhan PACE và FranklinCovey - m?t t? ch?c hàng ??u th? gi?i chuyên sau v? phát tri?n l?nh ??o, thúc ??y hi?u qu? và ki?n t?o v?n hóa. Qua quá trình phan tích, nghiên c?u, chúng t?i nh?n th?y r?ng có 5 ly do c?t l?i d?n ??n vi?c xay d?ng v?n hóa cho doanh nghi?p th?t b?i, ?ó chính là:
(1)  Thi?u s? nh?n th?c sau s?c v? v?n hóa và t?m quan tr?ng c?a v?n hóa
(2)  Thi?u m?t t?m nhìn r? ràng cho v?n hóa doanh nghi?p c?a mình
(3)  Thi?u m?t ph??ng pháp lu?n ?úng ??n và t?i ?u ?? xay d?ng v?n hóa
(4)  Thi?u m?t gi?i pháp c? th? ?? hi?n th?c hóa ph??ng pháp lu?n ?ó
(5)  Thi?u s? quy?t tam và n? l?c b?n b? trong quá trình xay d?ng v?n hóa
… ??N GI?I PHáP “KI?N T?O V?N HóA THàNH C?NG"
 
Trong 5 thách th?c chính ??i v?i vi?c xay d?ng thành c?ng “v?n hóa doanh nghi?p” nêu trên, ngo?i tr? thách th?c cu?i cùng - ?ó là s? quy?t tam b?n b? trong quá trình xay d?ng v?n hóa c?a t? ch?c, ?i?u này ch? ???c gi?i quy?t b?ng y chí và s?c m?nh n?i t?i c?a m?i doanh nghi?p; còn t?t c? nh?ng thách th?c còn l?i ??u ???c chúng t?i ?úc k?t và chia s? trong Gi?i pháp T? v?n “KI?N T?O V?N HóA THàNH C?NG / WINNING CULTURE BUILDING”.

 

L? trình t? v?n

D? án T? v?n “Ki?n t?o V?n hóa Thành c?ng / Winning Culture Building  giúp gi?i quy?t t?n g?c r? nh?ng thách th?c nêu trên th?ng qua m?t l? trình c?n b?n và dài h?n nh? sau:
  • Phan tích: làm r? th?c tr?ng v?n hóa, nh?ng m?c tiêu và k?t qu? v? v?n hóa ban l?nh ??o mu?n h??ng t?i.
  • ?ào t?o: cung c?p ki?n th?c, t? duy v? v?n hóa, trong ?ó ??c bi?t là ba v?n hóa c?t l?i c?u thành nên V?n hóa Thành c?ng, ?ó là: V?n hóa L?nh ??oV?n hóa Hi?u qu? và V?n hóa Tin c?y.
  • Th?c hành: t? nh?ng ki?n th?c có ???c qua các khóa ?ào t?o, các l?nh ??o và ??i ng? cùng áp d?ng, th?c hi?n b? t? duy - k? n?ng - c?ng c? vào th?c ti?n. FranklinCovey ?óng vai trò t? v?n, ph?n bi?n, ??ng hành cùng Quy doanh nghi?p trong quá trình tri?n khai này.
  • C?ng c?: sau m?t quá trình áp d?ng, các ho?t ??ng giúp c?ng c? ki?n th?c ???c th?c hi?n nh?m ?ào sau s? hi?u bi?t v? nh?ng ki?n th?c th?ng qua quá trình áp d?ng th?c ti?n, và giúp ban l?nh ??o c?ng nh? ??i ng? càng làm càng ch?c thêm V?n hóa Thành c?ng toàn doanh nghi?p v?a b??c ??u g?y d?ng.
  • Báo cáo: báo cáo k?t qu? th?c hi?n và hi?u qu? c?a toàn d? án.

M?c tiêu gi?i pháp t? v?n

Gi?i pháp t? v?n “Ki?n t?o V?n hóa Thành c?ng / Winning Culture Building ch?t l?c và ?úc k?t tinh hoa xay d?ng v?n hóa doanh nghi?p nh?m: 
Trang b? cho các nhà l?nh ??o m?t m? hình, ph??ng pháp
gi?i pháp c? th?, hoàn ch?nh ?? ki?n t?o v?n hóa thành c?ng cho doanh nghi?p c?a mình;
??ng hành chuy?n giao và t? v?n ph?n bi?n cùng doanh nghi?p trong l? trình ki?n t?o v?n hóa ?y.

??i t??ng tham d?

Ban l?nh ??o doanh nghi?p và ??i ng? c?a t?t c? các doanh nghi?p khao khát ki?n t?o m?t v?n hóa n?n t?ng v?ng ch?c, t?t ??p, kh?ng ch? giúp vi?c th?c thi các chi?n l??c ??m b?o thành c?ng (b?i "n?u chi?n l??c ???c ví nh? H?t thì v?n hóa ???c xem nh? ??t. ??t có t?t thì H?t m?i có th? n?y m?m"), mà còn giúp cho v?n hóa b?n s?c c?a m?i t? ch?c ngày càng phát tri?n b?n v?ng và th?ng hoa.

Hình th?c t? v?n

Gi?i pháp “Ki?n t?o V?n hóa Thành c?ng / Building a Winning Culture” ???c tri?n khai v?i hình th?c D? án t? v?n.
Khi doanh nghi?p có nhu c?u: Quy v? vui lòng liên h? Ban ?ào t?o c?a Nhà tr??ng theo s? ?i?n tho?i (028) 3837.0208 ho?c email workshop@FranklinCovey.vn.

Gi?i pháp c?a chúng t?i

GI?I PHáP T?O NêN T? CH?C T?M VóC Our Solutions for Your Organizational Greatness

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777