Ki?n t?o khách hàng trung thành

Thách th?c và gi?i pháp

“B?n ch?t th?t s? c?a m?i doanh nghi?p là t?o ra và gi? ???c khách hàng.” – Peter Drucker
 
“Khách hàng trung thành” (Loyal Customers) là m?t tài s?n quy c?a m?i doanh nghi?p. Khác v?i “Khách hàng hài lòng” (Satisfied Customers), “Khách hàng trung thành” kh?ng ch? th??ng xuyên l?a ch?n s?n ph?m / d?ch v? c?a c?ng ty, mà h? còn nh? m?t ??i s? th??ng hi?u s?n lòng gi?i thi?u nh?ng nét ?u vi?t c?a t? ch?c ??n nh?ng ng??i khác. Bên c?nh ?ó, vì có m?t s? k?t n?i ??c bi?t v?i t? ch?c nên h? s?n sàng góp y ?? c?i thi?n nh?ng ?i?m ch?a t?t c?a s?n ph?m/d?ch v?. 
V?y làm th? nào ?? t?o nên nh?ng khách hàng trung thành? Theo m?t k?t qu? nghiên c?u c?a FranklinCovey cho th?y h?n 70% y?u t? giúp khách hàng có tr?i nghi?m tuy?t v?i v?i s?n ph?m/d?ch v? c?a doanh nghi?p ??n t? hành x? c?a nhan viên tr?c ti?p trao ??i v?i khách hàng. ?ó là khi nh?ng ng??i nhan viên gi?i thi?u s?n ph?m v?i s? say mê hi?m có khi?n cho khách hàng c?ng c?m nh?n ???c và tr? nên yêu m?n s?n ph?m h?n. ?? nhan viên có ???c s? nhi?t tình này, h? ph?i th?c s? c?m nh?n mình là m?t thành viên có giá tr? c?a m?t t?p th? thành c?ng ?ang h??ng ??n nh?ng s? m?nh t?t ??p.
 
“Khách hàng trung thành” là m?t trong b?n y?u t? c?a m?t T? ch?c T?m vóc, bên c?nh “K?t qu? b?n v?ng”, “Nhan viên g?n k?t”, và “C?ng hi?n n?i b?t”. KI?N T?O KHáCH HàNG TRUNG THàNH / LEADING CUSTOMER LOYALTY là m?t trong nh?ng gi?i pháp ?ào t?o ??c ?áo c?a FranklinCovey, ti?p c?n theo tri?t ly “T? bên trong” / “Inside out”, t?c là xay d?ng nên m?t v?n hóa “ki?n t?o khách hàng trung thành” tr??c h?t ?i t? “Khách hàng N?i b?” là ??i ng? nhan viên, sau ?ó ??n “Khách hàng bên ngoài” c?a doanh nghi?p. ?ay kh?ng nh?ng là trách nhi?m c?a Nhà l?nh ??o, mà còn là s? m?nh cao c? c?a doanh nghi?p ?? c?ng ty kh?ng nh?ng là n?i ?? làm vi?c, mà còn là n?i ?? m?i nhan viên c?m th?y thu?c v?, mu?n g?n bó và c?ng hi?n. Ch? khi nh? th? thì chính h? m?i là ng??i t?o nên và gi? chan “Khách hàng bên ngoài” m?t cách b?n v?ng nh?t.
 

Video gi?i thi?u

??i t??ng tham d?

??i t??ng c?a ch??ng trình này bao g?m các nhà l?nh ??o mong mu?n c?i thi?n ch? s? trung thành c?a khách hàng cho doanh nghi?p, và toàn b? nh?ng ng??i nhan viên mà c?ng vi?c yêu c?u ti?p xúc tr?c ti?p v?i khách hàng .

N?i dung ch??ng trình

banner_thau_hieu_trach_nhiem_hao_phong.png

Th?ng qua gi?i pháp “Ki?n t?o khách hàng trung thành / Leading Customer Loyalty", các doanh nghi?p s?:

  • T?ng t?c k?t qu? bán hàng v??t tr?i - vì có tình c?m và s? tam huy?t c?a ng??i nhan viên ??t vào c?ng vi?c bán hàng.
  • T?ng lòng trung thành c?a nhan viên - vì h? c?m nh?n ???c c?ng vi?c c?a h? y ngh?a, và nh?ng ng??i l?nh ??o th?c s? quan tam ??n h?nh phúc, s? th?nh v??ng c?a h?.
  • T?ng lòng trung thành c?a khách hàng - vì khách hàng th?c s? tin t??ng doanh nghi?p th?ng qua s? c?m nh?n lòng tin c?a nhan viên dành cho doanh nghi?p.

B? h?c li?u h?c t?p

1. H??ng d?n dành cho qu?n ly

2. Th? luy?n t?p

3. Th? tình hu?ng

4. Sách "Con ng??i ?ó chính là b?n / It's who you are"

banner-it-who-are-you-1.png

Gi?i pháp c?a chúng t?i

GI?I PHáP T?O NêN T? CH?C T?M VóC Our Solutions for Your Organizational Greatness

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777