金沙js3777| 首页

Giúp khách hàng thành c?ng

Thách th?c và gi?i pháp

Th?c t? cho th?y có r?t nhi?u ng??i có th? bán hàng ? m?c t?t, nh?ng có r?t ít ng??i có kh? n?ng bán hàng ? m?c v??t tr?i. ??c bi?t, m?i quan h? gi?a nh?ng ng??i bán hàng t?m vóc v?i khách hàng c?a h? kh?ng ch? ??n thu?n là bên bán – bên mua, mà h? th?c s? là ??i tác tin c?y c?a khách hàng. H? kh?ng ch? ?óng vai trò ??a ra s?n ph?m/d?ch v? ph?c v? ?úng nhu c?u, mà còn có th? tham gia ?óng góp vào s? thành c?ng c?a khách hàng. Cau h?i ??t ra là, làm sao ?? doanh nghi?p nang t?m ??i ng? kinh doanh c?a mình lên ??n m?c t?m vóc nh? v?y?
 
Gi?i pháp “GIúP KHáCH HàNG THàNH C?NG / HELPING CLIENTS SUCCEED” cung c?p b? t? duy, k? n?ng và c?ng c? ?? nang t?m bán hàng lên m?t t?m vóc m?i. Kh?ng gi?ng v?i các ch??ng trình d?y bán hàng th?ng th??ng khác, gi?i pháp này kh?ng ch? ?ào t?o k? n?ng bán hàng, mà còn chia s? m?t tri?t ly, v?n hóa bán hàng ??c ?áo mà n?u ng??i h?c càng áp d?ng, k?t qu? kinh doanh c?a h? s? ngày càng b?n v?ng và v??t tr?i. C? th? ch??ng trình ?ào t?o s? giúp ??i ng? bán hàng ??t ???c nh?ng ?i?u sau:
 
T?p trung vào y ??nh giúp ?? khách hàng thành c?ng, t? ?ó xay d?ng ni?m tin l?n nhau.
Th?c s? l?ng nghe khách hàng và có nh?ng cau h?i giá tr? ?? khách hàng c?m th?y ???c th?u hi?u và t?n tr?ng.
?? xu?t các gi?i pháp ?áp ?ng ???c mong mu?n và tiêu chu?n c?a khách hàng, th?m chí t?t h?n c? k? v?ng c?a h?.
?àm phán ?? ?i t?i k?t qu? cùng th?ng, kh?i t?o c? h?i m?i cho khách hàng c?a b?n.

Video gi?i thi?u

??i t??ng tham d?

Ch??ng trình ??c bi?t dành cho các l?nh ??o, qu?n ly và nhan viên tr?c ti?p th?c hi?n c?ng vi?c kinh doanh, bán hàng, ch?m sóc khách hàng c?a doanh nghi?p. 
 

N?i dung c?a ch??ng trình

Mohinh_Helping-Client-Succeed.png
 

Ch??ng trình g?m ba ph?n chính, t??ng ?ng v?i toàn b? ba giai ?o?n c?a m?t chu trình bán hàng, bao g?m “Nghiên c?u ti?m n?ng khách hàng” (Filling Your Pipeline), “?ánh giá c? h?i h?p tác” (Qualifying Opportunities) và “Ch?t h?p ??ng thành c?ng” (Closing The Sale). N?i dung c?a t?ng ph?n chính là nh?ng t? duy, k? n?ng, c?ng c? ?? thành c?ng v??t tr?i trong t?ng giai ?o?n t??ng ?ng ?ó. 
 

Giai ?o?n Nghiên c?u ti?m n?ng khách hàng” (Filling Your Pipeline) s? giúp ??i ng? bán hàng tìm ???c cách s?p x?p th?i gian và lên k? ho?ch ?? t?i ?u hóa các n? l?c tìm ki?m, nhanh chóng nh?n di?n và lo?i b? nh?ng giao d?ch kh?ng t?t ?? dành th?i gian t?p trung h?n cho các giao d?ch th?c s? ti?m n?ng. T? ?ó gi?m ???c chi phí bán hàng và ?em ??n s? thay ??i r? ràng v? t? l? l?i nhu?n ròng.

Giai ?o?n ?ánh giá c? h?i h?p tác” (Qualifying Opportunities) ???c thi?t k? ?? giúp khám phá và tìm hi?u nhu c?u c?a khách hàng m?t cách nhanh chóng và hi?u qu?, cho phép ng??i bán hàng xác ??nh ???c nh?ng gi?i pháp t?i ?u trong th?i gian ng?n. T? ?ó giúp t?ng s? hài lòng c?a khách hàng và m? ???ng cho nh?ng c? h?i giao d?ch ti?p theo.

Giai ?o?n Ch?t h?p ??ng thành c?ng” (Closing The Sale) giúp các chuyên gia bán hàng t?ng t? l? thành c?ng b?ng s? chu?n b? k? càng và khoa h?c ?? giúp khách hàng ??a ra nh?ng quy?t ??nh t?t nh?t ?em ??n k?t qu? cùng th?ng.


L? trình h?c t?p

Lotrinh_Helping-Client-Succeed.png

N?I DUNG H?C PH?N CHO 3 GIAI ?O?N C?A CH??NG TRìNH

GIAI ?O?N 1: NGHIêN C?U TI?M N?NG KHáCH HàNG (FILLING YOUR PIPELINE)

H?C PH?N TRONG CH??NG TRìNH ?àO T?O M?T NGàY, H?C VIêN S?:
N?N T?NG
 • Nh?n di?n cách t? duy và cách hành x? c?a các chuyên gia bán hàng hàng ??u.
 • Thi?t l?p các m?c tiêu c? th? trong vi?c tìm ki?m khách hàng ti?m n?ng ?? có m?t thang ?o r? ràng v? k?t qu? ??t ???c sau khi k?t thúc 12 tu?n th?c hành.
T? DUY L?I
PH?U BáN HàNG
 • Ki?m nghi?m l?i nh?ng t? duy truy?n th?ng kh?ng hi?u qu? và có y th?c ti?p c?n khách hàng ti?m n?ng b?ng cách s? d?ng l?p lu?n, kh?ng làm ng?u nhiên.
CH? ?íCH QUAN TR?NG H?N K? THU?T
 • H?c cách t?p trung vào ch? ?ích là giúp khách hàng thành c?ng b?ng ngh? thu?t thuy?t ph?c và lu?n tìm ki?m l?i ích cho c? ??i bên.
?U TIêN CH?N L?A
C?ng c? ?u tiên ch?n l?a
 • Tìm hi?u nh?ng tiêu chí c? th? giúp d? ?oán kh? n?ng chuy?n hóa khách hàng ti?m n?ng thành khách hàng th?c s?.
 • Xác ??nh và ti?p c?n khách hàng ti?m n?ng m?c tiêu b?ng C?ng c? ?u tiên ch?n l?a.
CHU?N B?
 • Khám phá các ngu?n l?c và c?ng c? m?i ?? nghiên c?u khách hàng.
 • Xay d?ng chi?n l??c t?o ra và duy trì m?t h? th?ng k?t n?i v?ng ch?c ?? có ???c l?i gi?i thi?u ??n khách hàng.
LêN K? HO?CH
K? ho?ch ti?p c?n
khách hàng ti?m n?ng
 • T? tin v??t qua các ph?n ??i và ph?n h?i tiêu c?c c?a khách hàng b?ng cách d? ?oán tr??c nh?ng ?i?u ?ó.
 • So?n l?i m? ??u thu hút s? quan tam c?a khách hàng và có ???c l?ch h?n g?p.
 • Phát tri?n m?t khung tham chi?u ?? hình thành các b? c?ng c? h? tr? bán hàng hi?u qu?.
L? TRìNH TH?C HàNH
- L? trình th?c hành 12 tu?n
- Các video th?c hành
 • Cam k?t áp d?ng các ph??ng pháp và c?ng c? trong khóa h?c trong 12 tu?n nh?m ??m b?o có s? thay ??i quan tr?ng trong hành vi.

GIAI ?O?N 2: ?áNH GIá C? H?I H?P TáC (QUALIFYING OPPORTUNITIES)

C?U PH?N TRONG CH??NG TRìNH ?àO T?O M?T NGàY, H?C VIêN S?:
N?N T?NG
 • H?c h?i cách t? duy và hành x? c?a các chuyên gia bán hàng hàng ??u.
 • Thi?t l?p các m?c tiêu c? th? trong vi?c tìm ki?m khách hàng ti?m n?ng ?? có m?t thang ?o r? ràng v? k?t qu? ??t ???c sau khi k?t thúc 12 tu?n th?c hành.

GIúP KHáCH HàNG RA QUY?T ??NH
K? ho?ch ti?p c?n khách hàng

 • Hi?u ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c giúp khách hàng ra quy?t ??nh.
 • Xay d?ng k? ho?ch ti?p c?n khách hàng c? th? ?? ?áp ?ng ?úng và ?? các v?n ?? then ch?t c?a khách hàng, kh?ng th?a kh?ng thi?u.
TH?NG NHANH, THUA NHANH
- M?u phan tích c? h?i
- Khung tham chi?u Ra quy?t ??nh
- B?n rà soát quá trình ?ánh giá c? h?i h?p tác
 • Bi?t cách v??t qua suy ngh? truy?n th?ng sai l?m v? m?i quan h? gi?a ng??i bán / ng??i mua b?ng ph??ng th?c ?u tiên t?p trung vào v?n ?? c?a khách hàng tr??c.
 • Th?ng th?o trong vi?c cùng khách hàng gi?i quy?t v?n ?? hi?n có c?a doanh nghi?p b?ng cách xác ??nh nh?ng v?n ?? quan tr?ng nh?t c?a h?, các tác ??ng lên t? ch?c và s? ?? quy trình ra quy?t ??nh c?a khách hàng.
 • ??a ra m?t b?n tóm l??c chính xác v? doanh thu ti?m n?ng.
 • Ti?n tri?n v??t b?c ?? tr? thành m?t nhà t? v?n ?áng tin c?y v?i doanh nghi?p.
X? LY PH?N ??I
B? th? luy?n t?p
 • T? tin ?? v??t qua các ph?n ??i và ph?n h?i tiêu c?c b?ng cách d? ?oán và luy?n t?p cau tr? l?i tr??c.
 • S?n sàng ?? x? ly các tr??ng h?p gay khó c?a “ng??i gi? c?a”.
L? TRìNH TH?C HàNH
- L? trình th?c hành 12 tu?n
 - Video th?c hành
 • Cam k?t th?c hành các ph??ng pháp và c?ng c? trong 12 tu?n sau khi h?c ?? ??m b?o s? thay ??i b?n v?ng v? hành vi.

GIAI ?O?N 3: CH?T H?P ??NG THàNH C?NG (CLOSING THE SALE)

C?U PH?N TRONG CH??NG TRìNH ?àO T?O 1 NGàY, H?C VIêN S?:
VùNG TH??NG TH?O
B?n ?ánh giá m?c ?? s?n sàng
 • C?n th?n chu?n b? cho t?ng l?n ti?p c?n khách hàng nh?m t?o ra ?nh h??ng và mang ??n l?i ích t? quá trình ??a ra quy?t ??nh c?a khách hàng.
 • Thu h?p d?n nh?ng quy?t ??nh ?? h??ng ??n quy?t ??nh h?p tác cu?i cùng.
XáC NH?N QUY?T ??NH CU?I CùNG
 • Xác ??nh xem khách hàng c?n ??a ra quy?t ??nh gì vào cu?i cu?c g?p g?.
 • ??m b?o r?ng quy?t ??nh ?ó th?a các tiêu chí: (1) l?y khách hàng làm tr?ng tam, (2) ch? là m?t quy?t ??nh duy nh?t và (3) ch?p nh?n cau tr? l?i “Kh?ng”.

?áP ?NG NI?M TIN THEN CH?T
C?A KHáCH HàNG

 • Có kh? n?ng c?ng c? nh?ng Ni?m tin then ch?t c?a khách hàng ??n m?c khách hàng hài lòng.
 • Xay d?ng nh?ng lu?n ?i?m có tác ??ng ??n vi?c khách hàng ??a ra quy?t ??nh cu?i cùng.
X? LY NH?NG PH?N ??I
Th? luy?n t?p
 • Nhìn nh?n nh?ng ph?n ??i c?a khách hàng nh? là c? h?i thay vì là m?i ?e d?a.
 • áp d?ng ph?n h?i có s?n theo c?u trúc 3 ph?n ?? x? ly ph?n ??i.
CHU?N B? CáC ?I?U KI?N ?? Có TH? RA QUY?T ??NH ?úNG
- K? ho?ch ch?t h?p ??ng
      - L? trình th?c hành 12 tu?n
- Video th?c hành
 • Xay d?ng k? ho?ch ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c ??a ra quy?t ??nh ?úng tr??c m?i cu?c g?p.
 • T?p trung vào l?i ích c?a ??i bên.
 • Chu?n b? l?i m? ??u và l?i k?t thúc gay ?n t??ng m?nh m? cho m?i l?n g?p khách hàng.

Gi?i pháp c?a chúng t?i

GI?I PHáP T?O NêN T? CH?C T?M VóC Our Solutions for Your Organizational Greatness

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777