6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng?

Thách th?c và gi?i pháp

Qu?n ly c?p trung là nh?ng ng??i tác ??ng ?áng k? ??n m?i ch? s? ?o l??ng trong doanh nghi?p: n?ng su?t và m?c ?? g?n k?t c?a nhan viên, s? hài lòng và lòng trung thành c?a khách hàng, s? ??i m?i và hi?u qu? v? tài chính. H? là nh?ng ng??i sáng t?o và lan t?a v?n hóa c?ng ty ??n toàn th? nhan viên c?p d??i; và ?nh h??ng tr?c ti?p ??n vi?c nh?ng nhan tài hàng ??u s? ? l?i hay r?i kh?i t? ch?c. H? c?ng là ng??i ch?u trách nhi?m chính v? ch?t l??ng tr?i nghi?m c?a khách hàng. M?t khác, ??i ng? c?a nh?ng ng??i qu?n ly c?p trung này l?i chính là l?c l??ng l?n m?nh nh?t giúp c?i ti?n quy trình và s?n ph?m trong t? ch?c. H? chính là nh?ng Ng??i Ki?n T?o S? Khác Bi?t.

Vai trò c?a qu?n ly c?p trung lu?n g?p nhi?u ?òi h?i kh?t khe và trong b?i c?nh th?c t? ngày h?m nay, vai trò ?y l?i càng tr? nên thách th?c h?n bao gi? h?t.

N?ng l?c làm vi?c v?i con ng??i th??ng chi?m 80% thành c?ng trong vai trò này. Tuy nhiên, nhi?u qu?n ly hi?n nay l?i ???c ?? b?t vì n?ng l?c chuyên m?n c?a h?. Dù là qu?n ly c?p trung có kinh nghi?m hay nh?ng ng??i m?i ??m nhi?m v? trí này ??u ?ang g?p khó kh?n trong vi?c d?n d?t m?t ??i ng? trong m?i tr??ng làm vi?c ngày nay.


GI?I PHáP ?àO T?O "6 TH?C HàNH THI?T Y?U ?? QU?N TR? ??I NG?/ THE 6 CRITICAL PRACTICES FOR LEADING A TEAM"

Th?u hi?u ?i?u ?ó, FranklinCovey ?? nghiên c?u và phát tri?n m?t gi?i pháp ?ào t?o ??c bi?t mang tên “6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng? / The 6 Critical Practices for Leading a Team”. ?ay là ch??ng trình giúp trang b? cho qu?n ly c?p trung nh?ng t? duy, k? n?ng và c?ng c? n?n t?ng ?? hoàn thành c?ng vi?c b?ng cách l?nh ??o và h?p l?c cùng v?i toàn b? ??i ng?.

Hình th?c ?ào t?o

Ch??ng trình ???c tri?n khai v?i hai hình th?c ?ào t?o sau:
 

?ào t?o chiêu sinh / Public Workshop: Các khóa ?ào t?o ???c chiêu sinh theo l?ch trình c? ??nh và h?c t?i ??a ?i?m do FranklinCovey b? trí. Các khóa ?ào t?o dành cho các cá nhan ho?c nhóm cá nhan ??n t? các doanh nghi?p khác nhau.
 

?ào t?o n?i b? / In-house Workshop: ?ào t?o riêng cho t?ng doanh nghi?p theo ch??ng trình chu?n c?a FranklinCovey (Standard Program). Ho?c ?ào t?o riêng cho doanh nghi?p v?i ch??ng trình ???c ?i?u ch?nh theo ??c thù c?a doanh nghi?p ?ó (Customized Program).


N?i dung ch??ng trình

banner_thau_hieu_trach_nhiem_hao_phong.png M? HìNH “6 TH?C HàNH THI?T Y?U ?? QU?N TR? ??I NG?”
N?I DUNG CHíNH M?C TIêU ?àO T?O
1 PHáT TRI?N T? DUY L?NH ??O Khám phá nh?ng thay ??i c?n b?n v? t? duy ?? t?i ?a hóa thành c?ng c?a b?n v?i t? cách m?t ng??i l?nh ??o.
2 TI?N HàNH TH??NG XUYêN CáC BU?I H?P 1-1 T?ng s? g?n k?t c?a ??i ng? b?ng nh?ng bu?i h?p 1-1, th?u hi?u v?n ?? c?a nhan viên và h? tr? ?? h? t? x? ly ???c v?n ?? c?a mình.
3 X?Y D?NG ??I NG? ?? T?O K?T QU? Thi?t l?p nh?ng m?c tiêu và k?t qu? r? ràng, phan c?ng trách nhi?m cho nhan viên cùng v?i s? h? tr? phù h?p.
4 KI?N T?O V?N HóA PH?N H?I ??a ra ph?n h?i nh?m giúp t?ng s? t? tin và n?ng l?c cho nhan viên, c?i thi?n hi?u qu? c?a chính mình qua vi?c tìm ki?m ph?n h?i t? ng??i khác.
5 D?N D?T ??I NG? TRI?N KHAI S? THAY ??I Xác ??nh nh?ng hành ??ng c? th? nh?m giúp ??i ng? ??nh h??ng và v??n lên tr??c nh?ng thay ??i và ??t hi?u qu? ngày m?t t?t h?n.
6 QU?N LY TH?I GIAN Và
N?NG L??NG C?A B?N TH?N
Lên k? ho?ch tu?n ?? t?p trung cho nh?ng ?u tiên quan tr?ng nh?t và phát tri?n kh? n?ng ?? tr? thành m?t l?nh ??o hi?u qu? b?ng vi?c ?ng d?ng 5 Y?u t? ?i?u khi?n N?ng l??ng.

Gi?i pháp c?a chúng t?i

GI?I PHáP T?O NêN T? CH?C T?M VóC Our Solutions for Your Organizational Greatness

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777