金沙js3777| 首页

5 l?a ch?n ?? có n?ng su?t v??t tr?i

Thách th?c và gi?i pháp

Trong th? gi?i hi?n ??i, c? h?i dành cho c? t? ch?c l?n cá nhan ?? ??t ???c nh?ng m?c tiêu phi th??ng ngày càng tr? nên d?i dào và phong phú h?n. Tuy nhiên, áp l?c c?ng vi?c, ?i kèm v?i hàng lo?t th?ng tin t? nhi?u ngu?n khác nhau (nh? tin nh?n, th? ?i?n t?, báo cáo, website…) th??ng xuyên làm chúng ta tr? nên m?t t?p trung, m?t m?i và ki?t s?c. Kh?i l??ng kh?ng l? c?a nh?ng ?i?u phi?n nhi?u ?e d?a t?i kh? n?ng t? duy t?p trung và ??a ra các quy?t ??nh ?úng ??n c?a chúng ta. N?u kh?ng gi?i quy?t các v?n ?? này m?t cách c?n tr?ng, chúng ta s? b? “ng?p” trong “bi?n” th?ng tin h?n ??n và kh?ng th? ??t ???c nh?ng m?c tiêu quan tr?ng trong c?ng vi?c và cu?c s?ng cá nhan c?a mình.
 
Gi?i pháp “5 L?A CH?N ?? Có N?NG SU?T V??T TR?I / THE 5 CHOICES TO EXTRAORDINARY PRODUCTIVITY” truy?n c?m h?ng ?? nh?ng ng??i tham d? áp d?ng m?t quy trình hi?u qu?, giúp nang cao m?t cách m?nh m? kh? n?ng n?m b?t c? h?i và ??t ???c nh?ng thành t?u quan tr?ng trong cu?c s?ng c?a h?. ???c xay d?ng d?a trên nh?ng nghiên c?u khoa h?c và nhi?u n?m kinh nghi?m, gi?i pháp này kh?ng ch? ?em l?i s? gia t?ng l??ng hóa ???c v? m?t hi?u su?t, mà còn mang t?i tinh th?n g?n k?t và c?ng hi?n m?i cho ??i ng? nhan s?.
 

Video gi?i thi?u

N?i dung

 icon1.jpg LàM VI?C QUAN TR?NG
Kh?ng ph?n ?ng v?i ?i?u c?p bách
Trong th? gi?i hi?n ??i, con ng??i b? “ch?t ?u?i” trong email, choáng ng?p v?i nh?ng yêu c?u, và n? l?c gia t?ng hi?u qu? mà kh?ng c?n t?n thêm các ngu?n l?c. H?c viên c?a ch??ng trình “5 L?a ch?n” s? ch?n l?c các ?u tiên v? cùng quan tr?ng kh?i nh?ng ?i?u phi?n nhi?u ?? t?o nên nh?ng c?ng hi?n th?c s?.
 icon2.jpg TI?N T?I S? V??T TR?I
??ng “?n ??nh” v?i m?c bình th??ng
B?t k? ai c?ng mu?n t?o ra s? khác bi?t nh?ng các ?u tiên mau thu?n v?i nhau th??ng ng?n c?n h? ??t ???c các k?t qu? v??t tr?i. H?c viên c?a ch??ng trình “5 L?a ch?n” xác ??nh l?i vai trò c?a h? liên quan t?i các k?t qu? v??t tr?i ?? ??t ???c các m?c tiêu có m?c ?? ?u tiên cao.
 icon3.jpg S?P X?P NH?NG VIêN ?á L?N
??ng l?a ch?n/phan lo?i nh?ng viên s?i nh?
S? gia t?ng trong các áp l?c c?ng vi?c có th? khi?n con ng??i c?m th?y v? v?ng và m?t ki?m soát. H?c viên c?a ch??ng trình “5 L?a ch?n” l?y l?i kh? n?ng ki?m soát c?ng vi?c và cu?c s?ng c?a h? th?ng qua ho?t ??ng l?p k? ho?ch và th?c thi k? ho?ch m?t cách nh?p nhàng/??u ??n, ??a l?i các k?t qu? v??t tr?i.
 icon4.jpg ?I?U KHI?N C?NG NGH? C?A B?N
??ng ?? c?ng ngh? ?i?u khi?n b?n
“Tr?n tuy?t l?” c?ng ngh? bao g?m email, tin nh?n, th?ng báo ?e d?a nghiêm tr?ng ??n hi?u qu? làm vi?c h?n bao gi? h?t. H?c viên c?a ch??ng trình “5 L?a ch?n” t?n d?ng c?ng ngh? c?a h? và tránh nh?ng ?i?u phi?n nhi?u b?ng vi?c t?i ?u hóa các c?ng c? h? tr? nh? Microsoft Outlook ?? thúc ??y hi?u qu? làm vi?c.
 icon5.jpg LàM CHáY LêN “NG?N L?A” TRONG B?N
??ng tr? nên tàn l?i
M?i tr??ng làm vi?c áp l?c cao và m?t m?i làm ki?t qu? con ng??i v?i m?t t?c ?? ?áng báo ??ng. áp d?ng 5 nhan t? thúc ??y n?ng l??ng, các h?c viên s? nh?n ???c l?i ích t? nh?ng nghiên c?u m?i nh?t v? b? n?o ?? ??u ??n “n?p” n?ng l??ng cho th? ch?t và trí tu? c?a mình.

??i t??ng tham d?

 • Các cá nhan tìm ki?m m?t gi?i pháp ??c ?áo ?? qu?n tr? t?t h?n các quy?t ??nh, nang cao kh? n?ng t?p trung và n?ng l??ng ?? h? có th? ra các quy?t ??nh ?úng ??n t?o nên giá tr? v??t tr?i cho chính b?n than và t? ch?c..
 • Các l?nh ??o tìm ki?m m?t gi?i pháp v??t tr?i ?? nang cao hi?u su?t ??i ng? nh?m ??t ???c hi?u qu? cao h?n trong ho?t ??ng c?a t? ch?c.

?i?m n?i b?t c?a ch??ng trình

 • Gi?i pháp t?ng th? v?i b? t? duy, c?ng c? và k? n?ng, giúp nang cao hi?u su?t c?a ng??i tham d?.
 • Khung n?i dung ???c xay d?ng d?a trên nh?ng nguyên t?c b?t bi?n k?t h?p v?i các nghiên c?u v? n?o b?.
 • L? trình th?c hành ???c thi?t k? t?i ?u cho 5 tu?n v?i các c?ng c? hi?u qu? giúp h?c viên ?ng d?ng th?c t? "5 l?a ch?n" khi h? quay tr? l?i c?ng vi?c.

L? trình

5 l?a ch?n ?? có n?ng su?t v??t tr?i - L? Trình

Chu?n b? (tr??c khóa h?c)

/Giai-phap/the-5-choice/Chuan-bi-va-tu-?anh-gia

B?N ?áNH GIá 5 L?A CH?N: bao g?m 26 cau h?i t? ?ánh giá và 3 cau h?i 360° tùy ch?n, giúp các h?c viên soi r?i và can nh?c hi?u su?t c?a h?. Các h?c viên s? hoàn thành, và mang b?n ?ánh giá ??n ch??ng trình ?ào t?o tr?c ti?p.

H?c t?p và tr?i nghi?m

H?c t?p và tr?i nghi?m
 

?àO T?O TR?C TI?P: Ch??ng trình ?ào t?o v?i các bu?i h?c t?i l?p ho?c th?ng qua hình th?c LiveLearning giúp ng??i tham d? sáng t?o và ho?t ??ng d?a trên 5 L?a ch?n nh?m mang t?i nh?ng c?i ti?n v? hi?u su?t làm vi?c v?i:

 • B? tài li?u h??ng d?n h?c viên
 • B? tài li?u h??ng d?n s? d?ng c?ng c?
 • Các c?ng c? s? d?ng ghi nh?n trên DVDs
 • Các M?-?un t?ng kèm (các khóa h?c rút g?n chuy?n t?i qua video)
 • Các m?c tiêu th?c s? quan tr?ng
 • V?n phòng Nirvana
 • C? b?n v? ch?m sóc n?o b?
 • Quy?n truy c?p vào ?ng d?ng và website The 5 Choices QuickStart

?ng d?ng

 • 5 TU?N KH?I ??NG: S? d?ng tài li?u h??ng d?n ho?c website the5choices.com, nh?ng ng??i tham d?
  • T? ch?c các cu?c th?o lu?n v? góc ph?n t? s? 2.
  • Xay d?ng các tuyên ng?n s? m?nh trong t?ng vai trò ??m nh?n
  • L?p k? ho?ch hàng ngày và hàng tu?n chú tr?ng vào góc ph?n t? s? 2.
  • Ho?t ??ng d?a trên “K? ho?ch N?ng l??ng” c?a h?
  • S? d?ng các M?-?un n?i dung t?ng kèm
 • B?N TáI ?áNH GIá 5 L?A CH?N: B?n ?ánh giá l?i ??nh l??ng k?t qu? các n? l?c mà ng??i tham gia ?? th?c hi?n ?? c?i thi?n hi?u su?t và thúc ??y cam k?t c?i ti?n kh?ng ng?ng d?a trên các ph?n h?i.
 • BáO CáO: Các h?c viên ???c khuy?n khích chia s? cau chuy?n thành c?ng c?a mình m?t cách tr?c ti?p ho?c qua web và ?óng góp nh?ng ví d? sau s?c v? vi?c c?i ti?n hi?u su?t, chia s? các kinh nghi?m tiên ti?n và tóm t?t l?i các k?t qu? ?ánh giá.


B? h?c li?u ??ng c?p th? gi?i c?a Ch??ng trình
“THE 5 CHOICES TO EXTRAORDINARY PRODUCTIVITY”

Khách hàng chia s?

“?i?u t?i tam ??c nh?t qua ch??ng trình này là có cách nhìn v? vi?c xác ??nh m?c tiêu nào là quan tr?ng, vai trò nào là quan tr?ng (Q2 culture) ?? t?p trung vào, kh?ng ?? nh?ng hòn s?i chi?m th?i gian quá nhi?u, có ng??i gác c?ng cho chính mình và gi? ng?n l?a n?ng l??ng th?ng qua “master move.” - Ch? Nguy?n Th? Ph??ng Th?o – COTECCONS

“V?i ch??ng trình 5 L?a ch?n ?? có Hi?u qu? V??t tr?i, t?i ?? có kh? n?ng s?p x?p t?t c? d? án c?a mình và ??t ra cau h?i cho ?i?u gì quan tr?ng h?n. ??ng nghi?p c?a t?i có th? th?u hi?u t?i sao nh?ng d? án khác ch?a ???c hoàn t?t, ho?c h? có xu h??ng t? hoàn thành các d? án ?ó. T?i yêu s? ??ng tam hi?p l?c c?a c? nhóm. Gi? ?ay, d? án c?a t?i ?? có m?t ??nh h??ng r? ràng, vi?c giao phó trách nhi?m s? d? dàng h?n.”

“Chín m??i chín ph?n tr?m n?i dung ???c trình bày ? ch??ng trình ?ào t?o 5 L?a ch?n ?? có Hi?u qu? V??t tr?i có liên quan ??n nh?ng khó kh?n t?i ph?i ??i m?t m?i ngày. Và gi?i pháp cho nh?ng v?n ?? ?ó th?t ??n gi?n, d? áp d?ng, cung c?p giá tr? và m?c ?ích ??n cho cu?c s?ng c?a t?i. Cu?i cùng, t?i có th? áp d?ng k?t c?u cho m?t c?ng vi?c kh?ng t?n t?i m?t k?t c?u nào. T?i có th? ng?ng ph?n ?ng m?t cách xúc ??ng và hy v?ng lo?i b? ???c vi?c liên t?c c?m th?y ki?t s?c.”

“Là m?t nhan viên m?i, t?i kh?ng m?y t? tin v?i k? n?ng qu?n ly th?i gian c?a mình. Ch??ng trình ?ào t?o 5 L?a ch?n ?? có Hi?u qu? V??t tr?i ?? c?p ??n t?t c? nh?ng ?i?u t?i kh?ng n?m ch?c và gi?i thích quy trình t?t nh?t ?? ??i m?t v?i chúng. Nh?ng y t??ng qu?n ly th?i gian hay, nh? lên k? ho?ch hàng tu?n/ngày và nh?ng y t??ng ghi chép t?t. C?ng ngh? tiên ti?n nh?t, s? d?ng c?ng ngh? ?? nang cao n?ng su?t v?i Microsoft Outlook và nh?ng ?ng d?ng cho iPhone.”

“T?i r?t vui vì có th? ??ng ky cho ch??ng trình 5 L?a ch?n ?? có Hi?u qu? v??t tr?i trong phút cu?i. T?i n? l?c tìm ki?m s? giúp ?? và ?ay chính là l?i thoát t?i ?ang tìm ki?m. Ch??ng trình này th? thách c?m xúc, ni?m tin, và kh? n?ng ?u tiên th?i gian c?a t?i. T?i lu?n cho r?ng th?i gian là th? quan tr?ng nh?t và gi? ?ay t?i bi?t chính xác ph??ng pháp ?? qu?n ly nó m?t cách hi?u qu? nh?t! T?i h?c ???c cách nói kh?ng, ?? ng?ng l?i và th? sau và l?ng nghe. Kh?ng còn s? c?ng th?ng, kh?ng còn nh?ng ?êm tr?n tr? và kh?ng còn c?m giác t?i l?i. Trên t?t c?, t?i ?ang hoàn thành nhi?u c?ng vi?c v?i ít th?i gian h?n. K?t qu? cùng th?ng cho t?t c?.

T? khi tham gia vào ch??ng trình ?ào t?o 5 L?a ch?n ?? có Hi?u qu? V??t tr?i, ph??ng th?c chu?n b? cho m?t tu?n m?i ?? thay ??i cu?c s?ng c?a t?i. Ch?t l??ng c?ng vi?c ???c nang cao và t?i ??t ???c n?ng su?t cao h?n. T?i c?m nh?n ???c s? c?ng th?ng d?n gi?m b?t và vi?c ?ó mang ?nh h??ng tích c?c ??n cu?c s?ng cá nhan c? mình.

T?i r?t bi?t ?n c?ng ty c?a mình vì ?? mang ch??ng trình này ??n v?i các nhan viên. T?i hy v?ng t?t c? nhan viên ??u có c? h?i tham d? ch??ng trình tuy?t v?i này.

Làm vi?c cùng v?i các vai trò và nh?ng l?i tuyên b? trong vai trò Q2 ?? mang ??n cho t?i cái nhìn sau s?c cho cu?c s?ng c?a mình. T?i nh?n th?y r?ng mình ?? kh?ng c?ng hi?n th?i gian và n?ng l??ng cho nh?ng vai trò quan tr?ng v?i chính mình. Khi t?i ?ang hoàn t?t nh?ng ngh?a v? bên ngoài và th?c hi?n t?t c?ng vi?c, t?i l?i kh?ng ?áp ?ng ???c nh?ng nhu c?u c?a b?n than, nh?t là nhu c?u cho m?t cu?c s?ng sáng t?o.

T?i kh?ng ch? b?t ??u vi?t lách l?i mà còn th?c hi?n thay ??i trong ch? ?? s?c kh?e c?a mình. Trong su?t 5 tu?n, t?i ?? có 10 bài vi?t m?i trên blog, xem l?i b?n th?o cho m?t cu?n sách, và gi?m 5 lbs. T?i ch? mong ??n k? ho?ch hàng ngày và hàng tu?n, t?i xem xét các vai trò và m?c tiêu c?a mình v?i ni?m kiêu h?nh vì t?i có ???c ch?ng c? h?u hình ch?ng minh r?ng t?i ?ang ??t ???c nh?ng ?i?u ?ó.

Chi?n th?ng to l?n nh?t v?i t?i chính là ki?m soát ???c c?ng ngh? c?a mình. T?i có kh? n?ng s? d?ng Outlook ?? lo?i b? nh?ng danh sách gi?y t? trên bàn làm vi?c, t?p trung vào nh?ng vi?c quan tr?ng (nhìn vào l?ch trình c?a mình) và kh?ng ph?i email.

T?i ph?i lên k? ho?ch cho vi?c ‘xem xét l?i email’ thành m?t vi?c quan tr?ng ?? mình kh?ng ?? l? nh?ng vi?c c?n làm. T?ng k?t l?i, t?i c?m th?y mình kh?ng b? b? xa trong c?ng vi?c. T?i th?t s? t?p trung (ph?n l?n th?i gian) vào nh?ng vi?c quan tr?ng.

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777