金沙js3777| 首页

4 Vai trò Tr?ng y?u c?a L?nh ??o

Thách th?c và gi?i pháp

KH?NG HO?NG V? L?NH ??O TRONG TH?I ??I M?I
 
Nghiên c?u c?a FranklinCovey cho th?y có b?n v?n ?? nghiêm tr?ng v? l?nh ??o mà các t? ch?c ph?i ??i m?t trong th?i ??i ngày nay là:
 
• Ni?m tin vào l?nh ??o r?i xu?ng m?c th?p ch?a t?ng có: 80% ng??i ???c ph?ng v?n chia s? r?ng kh?ng tin vào chính quy?n hay các doanh nghi?p, ho?c th?m chí kh?ng tin c? hai. Và khi ni?m tin c?n ki?t ??n m?c nh? v?y, các t? ch?c ph?i ??i m?t v?i nh?ng t?n th?t cao ?? nh?: s? ?? phòng c?a khách hàng, s? l??ng l? c?a các ??i tác, s? hoài nghi c?a c?ng ??ng và s? thi?u tin c?y c?a nhan viên.
 
• S? y?u kém trong truy?n th?ng t?m nhìn ??n các c?p: Các l?nh ??o có th? có m?t t?m nhìn chi?n l??c, nh?ng ch?a y th?c h?t t?m quan tr?ng và dành tam s?c ?? truy?n th?ng t?m nhìn m?t cách r? ràng ??n t?t c? các c?p ?? m?i nhan viên ??u ???c truy?n c?m h?ng t? nguy?n s?ng v?i t?m nhìn ?ó, dành n? l?c cao nh?t cho nó, và có th? ch? ??ng ??t ra m?c tiêu c?a b?n than th?ng nh?t v?i t?m nhìn c?a t? ch?c.
 
• S? b?p bênh c?a chi?n l??c: Tr??c ?ay, nh?ng v?n ?? thách th?c th??ng m?t nhi?u n?m ?? hình thành thì nay, m?i th? có th? di?n ra ch? sau m?t ?êm: l?i th? c?nh tranh b?ng bi?n m?t; cu?c chi?n giành gi?t v?n và nhan tài tr? nên v? cùng kh?c li?t, và s? phát tri?n nhanh chóng c?a c?ng ngh? có th? cho phép ai ?ó bên kia ??a c?u làm ??o l?n hoàn toàn ho?t ??ng kinh doanh c?a b?n. Ch?a k?, ho?ch ??nh ???c m?t chi?n l??c t?t ?? khó, vi?c th?c thi xu?t s?c chi?n l??c ?ó còn khó b?i ph?n. Và theo m?t nghiên c?u ch? ra r?ng 70% ly do th?t b?i v? chi?n l??c ??n t? vi?c th?c thi.
 
• Cu?c chi?n nhan tài: Trong th?i ??i mà m?t y t??ng t?t có th? thay ??i c? m?t ngành c?ng nghi?p thì nh?ng nhan s? có tri th?c và s? sáng t?o chính là tài s?n v? cùng quy giá c?a doanh nghi?p. Nh?ng con ng??i tài n?ng ?ó kh?ng b?ng lòng v?i chuy?n “làm cho có” mà lu?n mong mu?n t?o ra s? khác bi?t. Và h? l?a ch?n nhà tuy?n d?ng c?a mình ch? kh?ng ph?i ng??c l?i. V?i b?n than h?, m?t m?i tr??ng cho phép ?óng góp còn y ngh?a h?n m?c l??ng mà h? ???c nh?n.

GI?I PHáP C?A CHúNG T?I
 
Th?u hi?u ?i?u ?ó, FranklinCovey ?? nghiên c?u và phát tri?n m?t ch??ng trình ?ào t?o ??c bi?t, giúp nang cao n?ng l?c và t?m vóc ?? nhà l?nh ??o có th? d?n d?t chính mình và ??i ng? c?a mình kh?ng ch? v??t qua các thách th?c c?a th?i ??i, mà còn v??n t?i s? v??t tr?i. Gi?i pháp này có tên “4 Vai trò Tr?ng y?u c?a L?nh ??o / The 4 Essential Roles of Leadership”.

Video gi?i thi?u

??i t??ng tham d?

Dành cho các nhà l?nh ??o mong mu?n:

 • - Giúp ??i ng? hi?u ???c vai trò và tin vào nh?ng gì mình làm.
  - Ngh? L?N và thích ?ng nhanh.
  - Chuy?n ??i chi?n l??c thành c?ng vi?c có y ngh?a.
  - ?ào luy?n ??i ng? ?? ??t hi?u qu? cao h?n.

N?i dung

/Giai-phap/4-vai-tro-trong-yeu-cua-lanh-dao/Noi-dung

LàM QUEN V?I “4 VAI TRò TR?NG Y?U C?A L?NH ??O"


Ngay c? trong nh?ng th?i ?i?m gian nan nh?t, n?u nhà l?nh ??o làm t?t 4 vai trò này thì s? v?n ??t ???c thành c?ng cao. Chúng t?i g?i 4 vai trò này là Tr?ng y?u, b?i vì khi nhà l?nh ??o bi?t l?nh ??o chính h? và ??i ng? ??ng b? v?i 4 vai trò này m?t cách có y th?c, h? ??t n?n t?ng cho s? l?nh ??o hi?u qu? v??t tr?i và b?n v?ng.

4 VAI TRò TR?NG Y?U ?ó Là: 

1. Kh?i d?y Ni?m tin: Tr? thành ng??i l?nh ??o ?áng tin mà m?i ng??i ch?n ?i theo – m?t ng??i có ??y ?? ph?m cách và n?ng l?c.
 
2. Ki?n t?o T?m nhìn: Xác ??nh r? ràng ?ích ??n c?a ??i ng? và cách ?i ??n ?ó.

3. Th?c thi Chi?n l??c: Liên t?c ??t ???c k?t qu? cùng v?i và th?ng qua ng??i khác b?ng cách áp d?ng nh?ng quy trình ch?t ch?.

4. Phát huy Ti?m n?ng: Khai phá kh? n?ng c?a m?i ng??i trong ??i ng? ?? nang cao hi?u qu?, gi?i quy?t v?n ??, và phát tri?n s? nghi?p c?a h?. 
 
4 VAI TRò N?I DUNG H?C T?P
Kh?i d?y
Ni?m tin
Ni?m tin b?t ??u t? b?n tính và n?ng l?c c?a m?t ng??i l?nh ??o. Nhà l?nh ??o c?n ??t s? tín nhi?m ?? có th? xay d?ng m?t V?n hóa ?áng tin trong t? ch?c.
Ki?n t?o
T?m nhìn
Nh?ng nhà l?nh ??o hi?u qu? ki?n t?o m?t t?m nhìn và chi?n l??c chung, và truy?n ??t nó m?nh m? ?? ng??i khác cùng tham gia vào hành trình này.
Th?c thi
Chi?n l??c
Nh?ng nhà l?nh ??o kh?ng ch? ph?i ngh? l?n, mà còn ph?i th?c thi t?m nhìn và chi?n l??c cho ??n khi hoàn thành, cùng v?i và th?ng qua ng??i khác.
Phát huy
Ti?m n?ng
Nh?ng nhà l?nh ??o hi?u qu? phát tri?n ti?m n?ng l?nh ??o ? ng??i khác và nang cao hi?u qu? b?ng cách ph?n h?i và hu?n luy?n ??i ng? liên t?c.

?i?m n?i b?t

 • N?u nh? FranklinCovey là t? ch?c toàn c?u chuyên sau v? phát tri?n l?nh ??o và ki?n t?o v?n hóa thì “4 Vai trò Tr?ng y?u c?a L?nh ??o / The 4 Essential Roles of Leadership” ???c xem là ch??ng trình phát tri?n l?nh ??o quan tr?ng b?c nh?t c?a FranklinCovey, ???c thi?t k? chuyên bi?t dành cho các c?p l?nh ??o c?a các doanh nghi?p d?n ??u.
 • Ch??ng trình này s? ??nh ngh?a l?i vai trò c?a l?nh ??o trong k? nguyên m?i, ??ng th?i cung c?p cho ng??i tham d? m?t c?ng ngh? "tái t?o l?nh ??o" hoàn ch?nh bao g?m “T? duy, K? n?ng & C?ng c?" (Mindset, Skillset & Toolset) ?? bi?t cách nang t?m l?nh ??o c?a mình. 
 • M? hình “4 Vai trò Tr?ng y?u c?a L?nh ??o” c?a FranklinCovey g?m 4 c?u ph?n (c?ng là 4 tiêu chí c?a m?t nhà l?nh ??o t?m vóc): (1) Kh?i d?y Ni?m tin / Inspire Trust; (2) Ki?n t?o T?m nhìn / Create Vision; (3) Th?c thi Chi?n l??c / Execute Strategy và (4) Phát huy Ti?m n?ng / Coach Potential.

B? h?c li?u h?c t?p

 • B?n ?ánh giá 360
 • Tài li?u h?c viên
 • K? ho?ch tri?n khai
 • B? th? tóm t?t
 • Các h?c ph?n trên h? th?ng tr?c tuy?n On Demand
4 Vai trò Tr?ng y?u c?a L?nh ??o - B? h?c li?u h?c t?p

Hình th?c ?ào t?o

Ch??ng trình “4 Vai trò Tr?ng y?u c?a L?nh ??o / The 4 Essential Roles of Leadership” ???c tri?n khai v?i hai hình th?c ?ào t?o sau:
 • ?ào t?o chiêu sinh / Public Workshop: Các khóa ?ào t?o ???c chiêu sinh theo l?ch trình c? ??nh và h?c t?i ??a ?i?m do FranklinCovey b? trí. Các khóa ?ào t?o dành cho các cá nhan ho?c nhóm cá nhan ??n t? các doanh nghi?p khác nhau.
 • ?ào t?o n?i b? / In-house Workshop: ?ào t?o riêng cho t?ng doanh nghi?p theo ch??ng trình chu?n c?a FranklinCovey (Standard Program). Ho?c ?ào t?o riêng cho doanh nghi?p v?i ch??ng trình ???c ?i?u ch?nh theo ??c thù c?a doanh nghi?p ?ó (Customized Program).
 • Th?i l??ng & Ng?n ng?: H?c t?p trung trong 02 ngày (16 gi?) v?i l? trình ?ng d?ng trong 6 tháng ti?p theo. Ng?n ng?: ti?ng Vi?t ho?c ti?ng Anh

Gi?i pháp c?a chúng t?i

GI?I PHáP T?O NêN T? CH?C T?M VóC Our Solutions for Your Organizational Greatness

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777