4 Nguyên t?c th?c thi

Thách th?c và gi?i pháp

? FranklinCovey, chúng t?i có c? h?i làm vi?c và kh?o sát hàng ngàn t? ch?c l?n trong su?t th?i gian qua, k?t qu? nghiên c?u cho th?y t?m vóc c?a m?t t? ch?c ???c quy?t ??nh r?t l?n qua các chi?n l??c thành c?ng. Tuy nhiên:
. G?n 50% s? l??ng các chi?n l??c trong h?u h?t các c?ng ty ??u tri?n khai th?t b?i.
. 70% nguyên nhan c?a m?t chi?n l??c th?t b?i ??n t? n?ng l?c l?nh ??o th?c thi. 
 
Các nguyên nhan chính d?n ??n vi?c th?c thi kém hi?u qu? ?ó là:
 L?nh ??o và ??i ng? nhan s? kh?ng bi?t m?c tiêu th?c s? là gì. Nghiên c?u c?a chúng t?i cho th?y ch? có 15% ??i ng? nhan viên bi?t r? ?au là nh?ng m?c tiêu t?i quan tr?ng c?a doanh nghi?p. M?t là h? kh?ng có m?c tiêu. Hai là h? có quá nhi?u m?c tiêu.
 . H? c?ng kh?ng bi?t làm th? nào ?? ??t ???c m?c tiêu ?ó, ??c bi?t là kh?ng hi?u r? vai trò c?a mình và nh?ng ho?t ??ng ch? ch?t ?? hi?n th?c hóa ???c m?c tiêu.
 . H? kh?ng n?m r? th??c ?o c?a m?c tiêu, c?ng nh? kh?ng theo d?i k?t qu? c?ng vi?c và nh?ng hành vi d?n d?t k?t qu? th??ng xuyên.
 Và, h? kh?ng gi? ?úng cam k?t trách nhi?m c?a mình. Nghiên c?u c?a chúng t?i cho th?y ch? có 10% nhan s? có th?o lu?n hàng tháng v?i c?p trên v? trách nhi?m và ti?n ?? th?c hi?n m?c tiêu c?a mình.
 
??c bi?t, trong gu?ng quay c?ng vi?c ??y b?n r?n ngày nay, ??i ng? th?c thi chi?n l??c còn g?p thách th?c r?t l?n ??n t? vi?c ph?i l?a ch?n, can b?ng nh? th? nào gi?a nh?ng c?ng vi?c ph?c v? cho nh?ng m?c tiêu th?c s? quan tr?ng và các c?ng vi?c phát sinh nh?ng mang tính kh?n c?p, c?n h? gi?i quy?t ngay.
 
Gi?i pháp t? v?n “4 NGUYêN T?C TH?C THI / THE 4 DISCIPLINES OF EXECUTION” c?a FranklinCovey s? ??ng hành cùng các doanh nghi?p nh?m giúp các nhà l?nh ??o ???c trang b? t? duy, ph??ng pháp, và “H? ?i?u hành 4 DX / 4 DX Operating System” ?? qu?n ly quá trình th?c thi hi?u qu?, c?ng nh? giúp cài ??t và phát huy “v?n hóa th?c thi hi?u qu?” trong ??i ng?, ??c bi?t là ??i ng? tr?c ti?p th?c hi?n các d? án chi?n l??c.
 

Video gi?i thi?u

??i t??ng tham d?

??i t??ng dành cho d? án t? v?n này là các nhà l?nh ??o, ??i ng? qu?n ly c?p trung và nh?ng nhan s? ch? ch?t tr?c ti?p th?c thi các chi?n l??c c?a t? ch?c, có mong mu?n ??t ???c hi?u qu? v??t tr?i t? vi?c th?c thi xu?t s?c. 

N?i dung "4 Nguyên t?c Th?c thi"

3-nguyen-tac-theo-doi-tien-do-4DX.jpg

L? trình h?c t?p

H?C T?P

/Giai-phap/4-Nguyen-tac-thuc-thi/Chuan-bi-truoc-khoa-hoc
  • B?n s? b?t ??u v?i t?c ?? nhanh chóng…và kh?ng ch? d?ng l?i ? nh?ng ?i?u c? b?n. B?n và ??i nhóm s? h?c ???c nh?ng d?ng th?c và ki?n th?c tr?ng tam c?a nh?ng nguyên ly tr??ng t?n v? th?c thi.

H??NG D?N

/Giai-phap/4-Nguyen-tac-thuc-thi/Hoc-tap-va-trai-nghiem
  • M?t trong nh?ng ?i?m m?nh nh?t c?a 4DX là vi?c g?n k?t ??i nhóm. Trong ph?n này, chúng t?i s? cung c?p cho b?n và ??i nhóm c?a b?n các bài t?p ?? tìm ???c cau tr? l?i t?t nh?t và s? tham gia tuy?t v?i nh?t.

áP D?NG

/Giai-phap/4-Nguyen-tac-thuc-thi/Buoi-dao-tao-cho-cap-quan-ly
  • V?i kinh nghi?m 15 n?m ??ng hành cùng h?n 2,000 t? ch?c tri?n khai “4 Nguyên t?c Th?c thi”, chúng t?i nh?n th?y r?ng giai ?o?n “áp d?ng” này chính là lúc “k? tích” x?y ra. V?i m?i nguyên t?c, b?n s? ???c ch? d?n c? th? t?ng b??c ?? g? b? nh?ng khó kh?n trong su?t quá trình th?c hi?n.

THI?T L?P

/Giai-phap/4-Nguyen-tac-thuc-thi/Huan-luyen-va-trien-khai
  • ?ay kh?ng ch? là m?t k? ho?ch mà còn là m?t quá trình tri?n khai. Trong ph?n “Thi?t l?p”, b?n s? s? d?ng k?t qu? t? giai ?o?n “áp d?ng” và “H??ng d?n” vào m?t h? th?ng ??n gi?n ?? có th?  làm vi?c d?a trên h? ?i?u hành “4 Nguyên t?c Th?c thi” này ??u ??n m?i ngày và m?i tu?n.

Gi?i pháp c?a chúng t?i

GI?I PHáP T?O NêN T? CH?C T?M VóC Our Solutions for Your Organizational Greatness

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777