金沙js3777| 首页

Gi?i pháp ?ào t?o

Gi?i pháp c?a chúng t?i

GI?I PHáP T?O NêN T? CH?C T?M VóC Our Solutions for Your Organizational Greatness

 • ??NG C?P TH? GI?I

  ??NG C?P TH? GI?I
  World-class

  • Chu?n m?c qu?c t?
   Global Standards
  • Ch?ng th?c toàn c?u
   Globally Proven
 • N?N T?NG B?N V?NG

  N?N T?NG B?N V?NG
  Sustainable

  • Giá tr? ph? quát
   Universal Values
  • Nguyên ly tr??ng t?n
   Timeless Principles
 • PH??NG PHáP TíCH H?P

  PH??NG PHáP TíCH H?P
  Integrated

  • T? duy, k? n?ng và c?ng c?
   Mindset, Skillset & Toolset
  • ?ào t?o, t? v?n và xu?t b?n
   Training, Consulting & Publishing
 • 5 ??c tính trong m?i gi?i pháp
 • C?I BI?N V?N HóA

  C?I BI?N V?N HóA
  Transformational

  • Chuy?n hóa nh?n th?c
   Paradigm Shift
  • Thay ??i t? bên trong
   Inside Out
 • H??NG T?I K?T QU?

  H??NG T?I K?T QU?
  Performance-oriented

  • K?t qu? t?c thì
   Immediate Results
  • K?t qu? b?n v?ng
   Sustainable Results
5 ??c tính trong m?i gi?i pháp

V?i 5 ??c tính này trong m?i gi?i pháp, và cùng v?i 6 nhóm gi?i pháp nói trên, FranklinCovey tin r?ng ?ó là cách thi?t th?c nh?t
?? chúng t?i có th? góp ph?n cùng Quy v? trong hành trình ki?n t?o nên m?t t? ch?c t?m vóc ?ích th?c và phát tri?n b?n v?ng.

KHO H?C LI?U Resources

Khám phá kho h?c li?u phong phú bao g?m: ngu?n th?ng tin h?u ích v? các gi?i pháp ?ào t?o, các bài vi?t sau s?c, các
nghiên c?u c?ng phu c?a FranklinCovey trên toàn c?u, c?ng nh? các tin t?c và s? ki?n c?a FranklinCovey t?i Vi?t Nam.

SáCH ???C XU?T B?N B?I FRANKLINCOVEY Titles Published by FranklinCovey

CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777