金沙js3777| 首页

??ng ky tham d? ch??ng trình 6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng?

Th?ng tin khai gi?ng & h?c phí

  • Khai gi?ng : 29 & 30/01/2021
  • Th?i l??ng : 4 bu?i/ 12 ti?ng
  • ??a ?i?m : TP.HCM
  • Ng?n ng? : Ti?ng Vi?t
  • Phí chính th?c : 12,925,000 VN?
  • Phí ?u ??i : 11,632,500 VN?

  • Phí trên ?? bao g?m: (1) Thu? VAT 10%; (2) Tài li?u h?c t?p;
  • Phí ?u ??i ???c áp d?ng khi chuy?n phí tr??c ngày khai gi?ng ít nh?t là 07 ngày.

TH?NG TIN ??NG KY?? hóa ??n có giá tr? pháp ly và ???c C? quan thu? ch?p nh?n, Quy v? vui lòng ?i?n chính xác 3 th?ng tin bên d??i:


S?P KHAI GI?NG

L?nh ??o T?m Vóc

19/03/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

L?nh ??o V?i T?c ?? Ni?m Tin

23/04/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng?

21/05/2021 Hà N?i
S?P KHAI GI?NG

7 Thói Quen Hi?u Qu?

18/06/2021 Hà N?i
S?P KHAI GI?NG

L?nh ??o T?m Vóc

14/05/2021 Hà N?i
S?P KHAI GI?NG

7 Thói Quen Hi?u Qu?

09/04/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng?

29/01/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

5 L?a Ch?n ?? Có N?ng Su?t V??t Tr?i

22/01/2021 TP.HCM
CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777