金沙js3777| 首页

??ng ky tham d? ch??ng trình 5 L?a Ch?n ?? Có N?ng Su?t V??t Tr?i

Th?ng tin khai gi?ng & h?c phí

  • Khai gi?ng : 22 & 23/01/2021
  • Th?i l??ng : 4 bu?i/ 12 ti?ng
  • ??a ?i?m : TP.HCM
  • Ng?n ng? : Ti?ng Vi?t
  • Phí chính th?c : 14,217,500 VN?
  • Phí ?u ??i : 12,925,000 VN?

Phí ?u ??i ???c áp d?ng khi chuy?n phí tr??c ngày khai gi?ng ít nh?t là 07 ngày.
M?c phí trên ?? bao g?m 10% VAT

TH?NG TIN ??NG KY?? hóa ??n có giá tr? pháp ly và ???c C? quan thu? ch?p nh?n, Quy v? vui lòng ?i?n chính xác 3 th?ng tin bên d??i:


S?P KHAI GI?NG

7 Thói Quen Hi?u Qu?

09/04/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng?

29/01/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

5 L?a Ch?n ?? Có N?ng Su?t V??t Tr?i

22/01/2021 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

L?nh ??o T?m Vóc

05/12/2020 TP.HCM
CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777