??ng ky tham d? ch??ng trình Lãnh ??o T?m Vóc

Th?ng tin khai gi?ng & h?c phí

  • Khai gi?ng : 18 & 19/09/2020
  • Th?i l??ng : 2 ngày/ 16 gi?
  • ??a ?i?m : TP.HCM
  • Ng?n ng? : Ti?ng Vi?t
  • Phí chính th?c : 24,557,550 VN?
  • Phí ?u ??i : 21,972,500 VN?

Phí ?u ??i ???c áp d?ng khi chuy?n phí tr??c ngày khai gi?ng ít nh?t là 07 ngày.
M?c phí trên ?? bao g?m 10% VAT

TH?NG TIN ??NG KY?? hóa ??n có giá tr? pháp ly và ???c C? quan thu? ch?p nh?n, Quy v? vui lòng ?i?n chính xác 3 th?ng tin bên d??i:


S?P KHAI GI?NG

7 Thói Quen Hi?u Qu?

14/11/2020 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

6 Th?c Hành Thi?t Y?u ?? Qu?n Tr? ??i Ng?

16/10/2020 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

L?nh ??o T?m Vóc

18/09/2020 TP.HCM
S?P KHAI GI?NG

7 Thói Quen Hi?u Qu?

26/09/2020 Hà N?i
CHúNG T?I MANG ??N T?M VóC M?I
CHO HàNG T? NG??I TRêN KH?P TH? GI?I.
B?N Là M?T TRONG S? ?ó!
金沙js3777